İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ülker M.S., Daloğlu P. , "BDG Matrisi’nin Yönetim Muhasebesinde Kullanılabilirliği ve Karar Almadaki Rolü", Muhasebe ve Finansman Dergisi, pp.527-544, 2019 (Link)
Daloğlu P. , Ülker M.S., "Muhasebe ve Kapitalizm; Tanzimat Dönemi İktisadi Zihniyeti ve Şirket-i Hayriye Muhasebe Düzeni", Mali Çözüm, ss.29-51, 2019 (Link)
Baloğlu G., Ülker M.S., Adiloğlu B., "İşletmelerde İç Denetimin Rolü: Türk Finans Sektöründe Bir İnceleme", Muhasebe Enstitüsü Dergisi, cilt.16, ss.37-46, 2018
Sari E.S., Ülker M.S., "Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Ortamında Sapma Analizleri ve Bir Üretim İşletmesi Üzerinde Uygulanması", Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi, pp.32-49, 2016
Altintaş N.N., Süer A.Z., Sari E.S., Ülker M.S., "The Use Of Poster Projects As A Motivational And Learning Tool In Managerial Accounting Courses", Journal Of Education For Business, no.4, pp.196-201, 2014 (Link)
Süer A.Z., Sari E.S., Ülker M.S., Altintaş N.N., "The Use Of Poster Projects As A Motivational And Learning Tool In Managerial Accounting Courses", Journal of Education for Business, pp.196-201, 2014
Ülker M.S., Günlük M., Erbey S.N., "Muhasebe Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Ve Uzaktan Muhasebe Eğitimine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma", Muhasebe ve Finansman Turk Psikoloji Dergisi, ss.85-97, 2006
Ülker M.S., Durma Ş., "Kayseri’De Faaliyet Gösteren İşletmelerde Maliyet Muhasebesi Kullanılma Düzeyine İlişkin Bir Araştırma", Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss.94-104, 2005
Ülker M.S., "Rechnungslegung In Der Türkei", Recht Der Internationalen Wirtschaft, vol.2, pp.145-149, 1997
Ülker M.S., "Türkiye’De Muhasebe Sistemi", İ.Ü.İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, no.27, ss.19-24, 1997
Ülker M.S., "Ertelenmiş Vergiler Ve Vergi Farkları", Mali Çözüm, ss.14-19, 1996
Ülker M.S., "Muhasebe Uygulamaları Genel Tebliğlerine Göre Genel Üretim Giderlerinin Tespitinde Ve Yansıtılmasında Karşılaşılan Sorunlar", Yaklaşım Dergisi, ss.101-106, 1996
Ülker M.S., "Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanmasına İlişkin Türkiye Uygulamaları", İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.20, ss.35-57, 1991
Ülker M.S., "Avrupa Topluluğunda Muhasebe Harmonizasyonu Ve Konsolide Finansal Tablolar", Muhasebe ve Vergi Dünyası, ss.16-27, 1991
Ülker M.S., "Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanmasına İlişkin Türkiye Uygulamaları", Dokuz Eylül Üniversitesi Manisa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.227-238, 1991
Ülker M.S., Bilginoğlu H.F., "Sermaye Konsolidasyonu", İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.18, ss.75-82, 1989
Ülker M.S., "Federal Alman Bağımsız Denetçilik Yasası", İ.Ü.İ.F. Muhasebe Enstitüsü Dergisi, ss.31-48, 1985
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Daloğlu P. , Ülker M.S., "THE AVAILABILITY OF BDG MATRIX IN MANAGEMENT ACCOUNTING AND IT'S ROLE IN DECISION MAKING ", V. International Symposium on Accounting and Finance, BURSA, TÜRKIYE, 1-4 Mayıs 2019, pp.1-1
Ülker M.S., Sadeghi P. , Demir Ç., "The Effects Of Total Quality Management (Tqm) Critic Factors On Organizations Performance (Case Study Tehran Stock Exchange (Tse)) ", The Accounting, Economics and Financial Management Conference, Tahran, IRAN, 26-27 Ekim 2014, pp.1-9 (Link)
Sari E.S., Ülker M.S., Altintaş N.N., Süer A.Z., "The Use Of Poster Presentations As A Motivation And Learning Tool In Managerial Accounting Courses", Global Education Conference 2011, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 23-25 Kasım, pp.1-12
Ülker M.S., "The Use Of Poster Presentations As A Motivation And Learning Tool In Managerial Accounting Courses", Global Education Conference 2011, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 23-25 Kasım 2011, pp.1-12
Ülker M.S., "Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanmasını Düzenleyen Kuram Ve Kurumların Uygulamaya Etkisi", 2. Annual International Accounting Conference, TÜRKİYE, 10-12 Kasım 2005
Ülker M.S., "Almanya'Da Muhasebe Mesleği: Mesleğin Sınıflandırılması, Yetki Ve Sorumluluklar", 3. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKİYE, 30 Nisan - 4 Mayıs 1997, ss.32-54
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ülker M.S., "Kadir Mamati", Vak'alar 2017, Aysan M., Yücel G., Pekdemir R., Ed., İ.Ü İ.F. Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.43-46, 2017
Ülker M.S., Karlıdağ G.Ö. , "Saptanma Tarihini Esas Alan Maliyetleme Sistemlerinin İncelenmesi ve Yatak İmalatı Sektörüne Yönelik Bir Araştırma", Seçmeler 2017, Yücel G., Ed., Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.59-76, 2017
Ülker M.S., Keskin A., "Trakya'da Faaliyet Gösteren Üretim İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi Kullanılma Düzeyine İlişkin Bir Araştırma", Seçmeler 2016, Yücel G., Ed., İ.Ü. İ.F. Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, ss.19-34, 2016
Sadeghi P., Ülker M.S., Demir Ç., "Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Kritik Faktörlerin Örgütsel Performans Üzerine Etkileri: (Tahran Menkul Kıymet Borsasında Üretim Yapan Şirketler)", Seçmeler 2015, Prof.Dr.Göksel YÜCEL, Ed., Muhasebe Enstitüsü Yayınları, İstanbul, ss.17-30, 2015
Ülker M.S., Burgazlıoğlu E. , Güredin E., "Uygulamalı Maliyet Ve Yönetim Muhasebesi", Arıkan Yayınevi, İSTANBUL, 2007
Ülker M.S., "Alman Bilanço Hukuku", Çeviri, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, ANKARA, 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi