İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Muharrem KESİK
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Edebiyat Fakültesi
Bölüm : Tarih Bölümü
Ana Bilm Dalı : Ortaçağ Tarihi Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4400000 | Dahili : 15898
E Posta Adresi : muharrem.kesikistanbul.edu.tr | muharremkesikgmail.com
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/muharrem.kesik/cv
Ofis : A Blok-16
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler, Tarih, 1994-1999
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler, Tarih , 1991-1994
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat, Tarih, 1987-1991
Yaptığı Tezler
Doktora, "Sultan I. Mesut Dönemi Türkiye Selçukluları Tarihi (1116-1155)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Tarih Ağustos, 1999.
Yüksek Lisans, "Cenâbî Mustafa Efendi'nin el-Aylemü'z-Zâhir fî Ahvâli'l-evâil ve'l-evâhir adlı eserinin Anadolu Selçukluları ile ilgili kısımlarının tenkitli metin neşri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Tarih Temmuz, 1994.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Arapça, Orta
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Pedagojik Formasyon Sertifikası (Üniversite öğrencilerine ders anlatılmasına yönelik), İstanbul Ü./ Eğitim Bilimleri , 2001
Araştırma Alanları
Ortaçağ Tarihi
Web Of Science Araştırma Alanları
History & Philosophy Of Science
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat, 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat, 2012 - 2017
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat, 2003 - 2012
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat, 1993 - 2003
Mesleki ve İdari Deneyimler
Tarih Öğretmeni, T.C Milli Eğitim Bakanlığı Ahmet Çuhadaroğlu İ.Ö.O , , 18.12.1991 - 01.05.1993
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, İ.Batır, "Selçuklu Başkenti İznik", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2014.
Yüksek Lisans, N.Turan, "Selçuklu Başkenti Rey", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Yüksek Lisans, B.Yiğit, "Türkiye Selçukluları- Eyyûbiler Devleti İlişkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2012.
Yüksek Lisans, R.Badur, "Sultan II. Mesud Dönemi ve Türkiye Selçuklu Devleti'nin Yıkılışı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Üye, İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 2012
Tez Savunma, Üye, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Haziran, 2009
Tez Savunma, Üye, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2004
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Kesik M., "Büyük Selçuklu Devleti Veziri ve Türk Tarihinin Önemli Devlet Adamlarından Nizâmü'l-Mülk (1018-1092)", Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, pp.53-81, 2018
Kesik M., "Myriokephalon Zaferi Öncesinde Konya'yı Hedef Alan Askerî Seferler ve Yolları", Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, pp.40-73, 2017
Kesik M., "Sultan Alp Arslan Nasıl Öldürüldü?", Selçuk Üniversitesi Selçuk Araştırmaları Dergisi, pp.95-115, 2016
Kesik M., "Emîr (Melik) Gazi (1104-1134)", Avrasya İncelemeleri Dergisi, vol.III, pp.157-181, 2016
Kesik M., "How was Alp Arslan Killed?", Türkiyat Mecmuası, vol.24, pp.99-120, 2014
Kesik M., "Melik Şahinşah’ın Saltanat Mücadelesi (1155-1176)", TYB Akademi, ss.89-99, 2014
Kesik M., "Dânişmend Gümüştegin Ahmed Gazi'nin Hayatı ve Mücadeleleri", Hayat Ağacı Şehir Kültür Dergisi, ss.44-48, 2011
Kesik M., "Dânişmendli Beyliği-Bizans (Doğu Roma) İmparatorluğu İlişkileri (1071-1178)", Osmanlı Araştırmaları, ss.119-144, 2009
Kesik M., "Maraş Depremi (1114)", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, ss.43-46, 2007
Kesik M., "Türkiye Selçuklu Devleti - Bizans İmparatorluğu İlişkileri", Sosyoloji Yıllığı, ss.436-451, 2006
Kesik M., "Melik Arab", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, ss.17-26, 2003
Kesik M., "Müslüman Türk Devletlerinde Toplum ve Ekonomi", Yeni Türkiye (Mayıs-Haziran), ss.531-546, 2002
Kesik M., "Sultan II. Kılıç Arslan'ın İstanbul'u Ziyareti ve Türklerin Tarihteki İlk Uçuş Denemesi", Türk Tarih Kurumu Belleten, vol.LXVI, pp.839-848, 2002
Kesik M., "Yağıbasan Devrinde Dânişmendliler-Türkiye Selçukluları İlişkileri", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, ss.137-147, 2002
Kesik M., "Kutalmış'ın Büyük Selçuklu Tahtını Ele Geçirme Gayretleri", Türk Kültürü Dergisi, (Şubat 2001), ss.97-105, 2001
Kesik M., "Cenâbî'ye Göre Dânişmendliler", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, pp.243-266, 2001
Kesik M., "Cenâbî'ye Göre Türkiye Selçukluları", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, ss.213-259, 2000
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Kesik M., "Sahip Ataoğulları - Karamanoğulları İlişkileri", Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu - IV Sahip Ataoğulları ve Turgutoğulları, AFYON, TÜRKIYE, 1-3 Aralık 2017, pp.92-92
Kesik M., "Sultan I. Mesud-Nureddin Mahmûd Zengî İttifakı ve Urfa Haçlı Kontluğu'nun Sonu", III. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Selçuklular ve Haçlılar Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 8-10 Nisan 2016, pp.0-0
Kesik M., "Bizans İmparatoru Ioannes Komnenos'un Danişmendlilerin Hakimiyetindeki Niksar'ı Kuşatması (1139-1140)", Danişmendliler Sempozyumu (12-13 Kasım 2015), TOKAT, TÜRKIYE, 12-13 Kasım 2015, ss.73-78
Kesik M., "Türkiye Selçuklu Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nde Türk-Ermeni İlişkileri", Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu: Toplumsal Bellek, Önyargılar ve Gerçekler, ANTALYA, TÜRKIYE, 8-11 Nisan 2015, pp.0-0
Kesik M., "Saruhanoğulları'nın Diğer Türk Beylikleri ile İlişkileri", Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu - IV Saruhanoğulları Beyliği, MANİSA, TÜRKIYE, 5-7 Kasım 2015, pp.0-0
Kesik M., "Sultan I. Kılıç Arslan'dan Sonra Türkiye Selçuklu Tahtına Kim Oturdu?", Türk Tarih Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 9-13 Eylül 2012, vol.I, pp.305-312
Kesik M., "Türkiye Selçukluları-Dânişmendliler İlişkilerinde Siyasi Evlilikler ve Hatunların Rolü", I. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu, KAYSERİ, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2010, pp.70-70
Kesik M., "Türkiye Selçukluları'nda Savaş Geleneği, Hile ve Taktikleri", Eskiçağ’dan Modern Çağ'a Ordular - Oluşum, Teşkilât ve İşlev, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2007, ss.243-266
Kesik M., "Dânişmendliler Zamanında Sivas (1071-1175)", Selçuklular Döneminde Sivas Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 29 Eylül - 1 Ekim 2005, ss.108-120
Kesik M., "İlköğretim ve Liselerde Ortaçağ Tarihi Öğretimi", Cumhuriyetin 80. Yılında Üniversitelerde Tarih Öğrenimi, Araştırmaları ve Yayınları Semineri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-17 Aralık 2003, ss.173-186
Kesik M., "Antalya'ya Yapılan İlk Akınlar ve Şehrin Selçuklu Hakimiyeti Altına Girmesi", Son Bin Yılda Selçuklu Antalya Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-19 Aralık 2003, ss.1-8
Kesik M., "Dânişmendliler-Türkiye Selçukluları İlişkileri (1116-1164)", Dânişmendliler Döneminde Niksar’da Tıp, Tarih ve Kültür Sempozyumu, TOKAT, TÜRKIYE, 6-8 Ekim 2000, ss.52-73
Kesik M., "XII. Yüzyılın İlk Yarısında Anadolu'da Meydana Gelen Depremler ve Doğal Afetler", Tarih Boyunca Anadolu’da Doğal Afetler ve Deprem Semineri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-23 Mayıs 2000, ss.29-40
Kitap ve Kitap Bölümleri
Kesik M., "Anadolu Türk Beylikleri", Bilge Kültür-Sanat, İSTANBUL, 2018
Kesik M., "Dânişmendliler (1085-1178) Orta Anadolu'nun Fatihleri", Bilge Kültür-Sanat, İSTANBUL, 2017
Kesik M., "Dânişmendliler", Anadolu Beylikleri El Kitabı, Şahin H., Ed., Grafiker Yayınları, Ankara, ss.15-50, 2016
Kesik M., "Türkiye Selçukluları: Makaleler", Kriter Yayınevi, İSTANBUL, 2015
Kesik M., "Malazgirt Zaferi Sonrasında Anadolu'nun Fethi ve İlk Beyliklerin Kurucuları", Alp Arslan ve Malazgirt, Merçil E., Ed., İBB Kültür A.Ş. Yayınları, İSTANBUL, ss.153-194, 2014
Kesik M., "1071 Malazgirt, Zafere Giden Yol", Timaş Yayınları, İSTANBUL, 2013
Kesik M., "Dânişmend Gümüştegin Ahmed Gazi", Müjgân Üçer’e Armağan, Şener T., Erdoğan M. A., Ed., Kitabevi Yayınları, İSTANBUL, ss.364-388, 2011
Kesik M., "At Üstünde Selçuklular, Türkiye Selçuklularında Ordu ve Savaş", Timaş, İSTANBUL, 2011
Kesik M., "İstanbul'da Doğal Afetler (1100-1250)", Afetlerin Gölgesinde İstanbul, Öztürk S., Ed., İBB Kültür A.Ş. Yayınları, İSTANBUL, ss.61-82, 2010
Kesik M., "Danishmend Beylik - Byzantine Empire Relations (1071-1178)", in: In memory of Prof. Dr. Işın Demirkent, -, Eds., Dünya Yayıncılık, İSTANBUL, pp.497-511, 2008
Kesik M., "Türk - Ermeni İlişkileri Tarihinin İlk Safhaları", Çeşitli Yönlerden Türk Ermeni İlişkileri, -, Ed., İstanbul Üniversitesi Yayınları, İSTANBUL, ss.3-23, 2006
Kesik M., "Selçuklular Zamanında Anadolu (1071-1308)", Coğrafya, -, Ed., Hachette Livre International - Epsilon Yayıncılık, İSTANBUL, ss.144-151, 2004
Kesik M., "Son Dönem Bizans İmparatorluğu Tarihi Bibliyografyası (1261-1453)", İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Edebiyat Fakültesi Yayınları, İSTANBUL, 2003
Kesik M., "Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi Sultan I. Mesud Dönemi (1116-1155)", Türk Tarih Kurumu, ANKARA, 2003
Kesik M., "Türkiye Selçukluları İle Dânişmendliler Arasındaki İlişkiler", Türkler, VI, Güzel H. C., Çiçek K., Koca S., Ed., Yeni Türkiye Yayınları, ANKARA, ss.537-546, 2002
Kesik M., "Melikşah (Şahinşah) ve Sultan I. Mesud Dönemleri", Türkler, VI, Güzel H. C., Çiçek K., Koca S., Ed., Yeni Türkiye Yayınları, ANKARA, ss.547-565, 2002
Diğer Yayınlar
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Türkiyat Mecmuası, Degerlendirme Kurul Üyesi, 10.03.2014 - Devam Ediyor
Tarih İncelemeleri Dergisi, Degerlendirme Kurul Üyesi, 01.04.2013 - Devam Ediyor
Tarih Dergisi, Yardimci Editör, 15.09.2003 - 10.05.2007
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Türkiye Selçukluları, Anadolu Türk Beylikleri
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Saljukids of Turkey, Anatolian Turkish States
Research Areas : Dânişmendliler Tarihi
Current Research Activities :

History of Danishmandids

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi