İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şimşek S., "Kenan Demirayak, Arap-İslam Edebiyatı Manzum Münâcâtlarda Şekil ve Muhteva", İSTANBULJAS, cilt.1, no.1, ss.139-144, 2019 (Link)
Şimşek S., "SÛRİYELİ EDEBİYATÇI İBTİSÂM ŞÂKÛŞ'UN HAYATI, ESERLERİ VE EDEBİ KİŞİLİĞİ", johschool/ Tarih Okulu Dergisi , vol.12, no.1, pp.1-12, 2019 (Link)
Şimşek S., "Türkiye’deki İlâhiyat ve İslâmî İlimler Fakülteleri Öğrencilerinin Hazırlık Sınıflarındaki Arapça Öğretim Programlarına Yönelik Tutumları", DARÜLFÜNUN İLAHİYAT DERGİSİ, vol.30, pp.231-262, 2019 (Link)
Şimşek S., "Modern Arap Edebiyatında Din-Edebiyat Etkileşimi: Ahmet Behcet'in Mesrûr ve Makrûr Romanı Örneği", Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi Journal of Oriental Studies, cilt.17, ss.57-76, 2017 (Link)
Şimşek S., "ARAP EDEBİYATINDA HİKMET TÜRÜNE BİR ÖRNEK OLARAK HİKEM-İ ‘ATÂİYYE VE EDEBÎ ÖZELLİKLERİ Sultan ŞİMŞEK", Tarih Okulu Dergisi (TOD)/ Journal of History School (JOHS), vol.10, no.10, pp.275-295, 2017 (Link)
Şimşek S., "DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK BAŞVURU METNİ IŞIĞINDAİLAHİYAT VE İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTELERİ ARAPÇA HAZIRLIK SINIFLARINDAÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇERÇEVE PROGRAMI ÖNERİSİ ", Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.12, no.1308, pp. 305-336, 2017 (Link)
Şimşek S., "Şâirlerin Efendisi Kimliğiyle İbnü’l-Fârid ve Kasîde-i Râiyyesi’nin Arap Belagati Açısından Tahlili ", SÛFÎ ARAŞTIRMALARI (SUFI STUDIES), vol.7, pp.33-55, 2016 (Link)
Şimşek S., "OSMANLI MEDRESELERİNDE ARAP BELAĞATININ ÖĞRETİMİ", Journal of Islamic Research - 2015, vol.8, no.1, pp.148-175, 2015
Şimşek S., "Arapça Dil Eğitiminde Arızamız Nedir? ", İlim Dergisi, cilt.7, ss.7-7, 2014 (Link)
Şimşek S., "Ders Kitapları Ve Diğer Öğretim Unsurları Açısından İmam Hatip Liseleri’Nde Arapça Öğretiminin Gelişim Seyri", EKEV AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.1, no.1, ss.239-243, 2012 (Link)
Şimşek S., "Cibran Halil Cibran'In Eserlerinde Beşerî Ve Evrensel Sevgi", ŞARKİYAT MECMUASI, vol.1, no.2, pp.125-138, 2012 (Link)
Şimşek S., "İslam Kültürünün Mehcer Edebiyati Üzerinde Etkisi", ŞARKİİYAT MECMUASI, vol.2, no.2, pp.91-101, 2011 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şimşek S., "Bir Hayat Kaşifi Cibran Halil Cibran'ın Eserlerinde Sevgi Kavramı", Cibran Halil Cibranın Ölümünün 80. yılı Münasebetiyle Doğu Edebiyatlarında Göç Olgusu, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , ss.75-
Şimşek S., "GÖÇ VE İLTİCA MEFHUMLARI AÇISINDAN VAK'UL-HUTÂ ROMANI", II. ULUSLARARARASI VATANA DÖNÜŞ EDEBİYATI, İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-13 Aralık 2018, vol.1, no.1, pp.35-43 (Link)
Şimşek S., "Filistin'e Dönüş Edebiyatı ve Türkiye'deki Yansımaları Türkçe Özet Bildiri", Doğu Edebiyatlarında Göç ve İnsan , İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-22 Kasım 2017, pp.38-38 (Link)
Şimşek S., "eş-Şairu'l-Filistinî Yahya Berzak ve Mekanetuhu fi'l-edebi'l-avde-Arapça Özet Bildiri", Doğu Dünyasında Vatana Dönüş Edebiyatı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-11 Aralık 2017, vol.0, no.0, pp.12-12
Şimşek S., "Tatviru't-takvimi'l-luğavi fi's- sufûfi't-tahdiriyye", Türkiye'de Hazırlık Programlarında Arapça Öğretimi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Aralık 2016, pp.350-380
Şimşek S., "ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇISINDAN İmam Hatip Liselerinde Arapça Öğretiminin Tarihi Süreci", İmam Hatip Liselerinde Arapça Öğretimi, İstanbul, Aralık 2011, İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Aralık 2011, ss.47-56
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Şimşek S., "Ahmet Behcet ve Mesrur ve Makrur Romanı Bir Ahiret Hikayesi", AKDEM YAYINLARI, İSTANBUL, 2018 (Link)
Şimşek S., "HOMELAND LITERATURE IN THE CASE OF PALESTINE AND REFLECTIONS OVER TURKEY", in: SOCIAL SCIENCES STUDIES IN TURKEY, SARİTAS EYUP, Eds., Trafford Publishing (North American), Bloomington, IN 47403, pp.109-129, 2018 (Link)
Şimşek S., Eds., "( Editörlük) II. ULUSLARARARASI VATANA DÖNÜŞ EDEBİYATI : Göç ve İltica Suriye Sempozyumu Bildiri Metinleri Kitabı", Demavend Yayınları, İSTANBUL, 2018 (Link)
Şimşek S., Ed., "( Editörlük) Arapça Tercüme Teknikleri", Akdem Yayınları, İSTANBUL, 2017 (Link)
Şimşek S., "MÜLTECİ KANARYA YAHYA MUHAMMED BERZAK’IN HAYATI VE EDEBÎ KİŞİLİĞİ", in: DOĞU GÖÇ EDEBİYATI, Onur KILIÇER Hatice GÖRGÜN, Eds., Demavend Yayınları, İSTANBUL, pp.268-285, 2017 (Link)
Şimşek S., Eds., "( Editörlük)Arap-Islam Edebiyatından ESMÂ-I HÜSNÂ ILE MANZUM MÜNÂCÂTLAR, Prof.Dr. Kenan Demirayak", Fenomen Yayınları, ERZURUM, 2017 (Link)
Şimşek S., "Sahn-ı Semân Tetimme Medreseleri’nde Arap Belâgatının Öğretimi ve Sekkâkî’nin Miftâhu’l-ulûm Adlı Eseri", Osmanlı’da Ilim ve Fikir Dünyası Istanbul'un Fethinden Süleymaniye Medreselerinin Kurulusuna Kadar, ÖMER MAHİR ALPER MUSTAKİM ARICI, Ed., Klasik Yayınları, İSTANBUL, ss.55-79, 2016
Şimşek S., Ed., "( Editörlük) ARAPÇA HAZIRLIK PROGRAMLARINDA ARAPÇA ÖGRETIMI MEVCUT DURUM VE GELISTIRME YÖNTEMLERI", AKDEM YAYINLARI, İSTANBUL, 2016
Şimşek S., Ed., "( Editörlük) İslam Edebiyatı Literatür Bilgisi", Cantaş Yayıncılık, İSTANBUL, 2016 (Link)
Şimşek S., "40 HİKAYE İLE ARAPÇA", AKDEM YAYINLARI, İSTANBUL, 2015 (Link)
Şimşek S., "Amerika'daki Arap Göç Edebiyatında Din Anlayışı Cibran Halîl Cibran, Mîhâîl Nuayme, Emîn er-Reyhânî (2015)., ŞİMŞEK SULTAN, Türkiye Alim Kİtapları ", OmniScriptum GmbH -Co KG, Saarbrüchken -Deutschland, 2015 (Link)
Şimşek S., Ed., "( Editörlük) HATİP LİSELERİNDE ARAPÇA ÖĞRETİMİ SEMPOZYUMU", AKDEM YAYINLARI, İSTANBUL, 2012 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Şimşek S., " Iraklı Şair Muhammed Nasif İle Yaralı Kanatlar Üzerine (çeviren: Zeynep ALP)", Diger, ss.49-67, 2019 (Link)
Şimşek S., "Türklere Arapça Öğretimi, I. Arapça Çalıştayı Kitabı", Diger, ss.98-100, 2018
Şimşek S., "ARAPÇA SORU BANKASI (2015)., KOMİSYON K ISBN:9786054535309, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 2183332)", Diger, ss.280, 2015
Şimşek S., "ARAPÇA YARIŞMALARI ETKİNLİK METİNLERİ (2015), KOMİSYON ", Diger, ss.367, 2015 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi