İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bayraktar Y., Yaşarlar Y., "Pasif İşgücü P,yasası Politikalarının İşsizliğe Etkileri: Küresel Kriz Sonrası Türkiye Deneyimi", Doğuş Üniversitesi Dergisi, cilt.18, ss.1-17, 2017 (Link)
Bayraktar Y., Pehlivanoğlu F. , Güloğlu T., "The Geographical Mobility Of Academic Staff In Turkey: The Law Schools Example", Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, ss.100-120, 2014
Erarslan C. , Bayraktar Y., "Küresel Kriz, Sosyal Piyasa Ekonomisine Geçiş İçin Bir Fırsat Olabilir Mi?", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , cilt.14, ss.161-185, 2013
Erarslan C. , Bayraktar Y., "Konut Balonlarının Oluşumunda Fed’In Rolü Ve Küresel Krizden Çıkartılacak Bazı Dersler", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.62, ss.38-59, 2012
Öztürk N. , Bayraktar Y., "Dışsallıkların İçselleştirilmesinde Devletin Rolü", Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, cilt.47, ss.19-30, 2010
Öztürk N. , Bayraktar Y., "Döviz Kurlarını Açıklamaya Yönelik Yeni Yaklaşımlar", Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.157-191, 2010
Bayraktar Y., "Borç Kıskacında Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bir Bakış: Borçlanma Üzerine Çıkarılacak Dersler", Bilgi Dergisi, ss.35-71, 2010
Bayraktar Y., "Yalova İşgücü Piyasasının Analizi", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, no.26, ss.113-132, 2010
Bayraktar Y., "Kasım 2000-Şubat 2001 Krizi Sonrasında Alınan Önlemlerin Borç Kompozisyonuna Yansımaları", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.463-480, 2010
Bayraktar Y., "İç Borçlanmanın Ekonomik Ve Sosyal Etkileri: 1980 Sonrası Türkiye Deneyimi", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.285-313, 2009
Yumuşak İ.G., Bilen M. , Bayraktar Y., Türk A., "Eğitim Düzeyi-Ücret İlişkisi Ve Türkiye’De Adalet Ve Eğitim Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme", İstanbul Sosyal Siyaset Konferansları, cilt.57, ss.327-356, 2009
Öztürk N. , Bayraktar Y., "Aksak Rekabetin Önlenmesinde Devletin Rolü", Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.74-93, 2009
Bayraktar Y., Bayraktutan Y., "Avrupa Bütünleşmesinin Ekonomi-Politiği: Parasal Birlik Çerçevesinde Bir Değerlendirme", Stratejik Öngörü Dergisi, no.1, ss.27-36, 2006
Tarı R., Çalışkan Ş., Bayraktar Y., "Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir Ve Tüketim İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir İnceleme", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.168-179, 2006
Bayraktar Y., "Piyasasının Başarısızlığından Devletin Başarısızlığına: İktisadi Düşüncenin Evrimi", Bütçe Dünyası, no.2, ss.18-26, 2005
Bayraktutan Y., Bayraktar Y., "Yakınlaşma Kriterleri Bağlamında Ab Genişlemesi Ve Türkiye", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisi, no.2, ss.1-17, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Öztürk N. , Bayraktar Y., "Bilgi Çağının Kentsel Ve Bölgesel Gelişme Üzerine Etkileri", Uluslararası 7. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, YALOVA, TÜRKİYE, 30-31 Ekim 2009, pp.1283-1300
Güloğlu T., Bayraktar Y., Pehlivanoğlu F. , "Türkiye’De Akademisyenlerin Coğrafi Seyyaliyeti (Mobilitesi): İktisadi Ve İdari Bilimler Fakülteleri Siyasal Bilgiler Fakülteleri, İşletme Fakülteleri Ve İktisat Fakültesi Örneği", 7. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Uluslararası Kongresi , YALOVA, TÜRKİYE, 29-31 Ekim 2009, ss.513-527
Bayraktar Y., Erarslan C. , "Yeni Ekonomi Ve Emek Piyasasına Yansımaları", Uluslararası 7. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, YALOVA, TÜRKİYE, 30-31 Ekim 2009, pp.1724-1740
Erarslan C. , Bayraktar Y., "Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’Nin Geçiş Dönemi Ekonomik Performanslarının Karşılaştırmalı Bir Analizi", II. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi, Orta Asya Toplumlarında Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Arayışlar, BİŞKEK, KIRGIZISTAN, 22-24 Ekim 2008, pp.269-302
Bayraktutan Y., Bayraktar Y., "Orta Asya Ülkelerinde Dış Borçların Niteliği", II. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi, Orta Asya Toplumlarında Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Arayışlar, Bişkek, KIRGIZISTAN, 22-24 Ekim 2008, pp.148-164
Yumuşak İ.G., Bilen M. , Bayraktar Y., Türk A., "Eğitim Düzeyi-Ücret İlişkisi Ve Türkiye’De Adalet Ve Eğitim Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme", 5. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Uluslararası Kongresi, KOCAELİ, TÜRKİYE, 3-5 Kasım 2006, cilt.1, ss.373-386
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Erarslan C. , Bayraktar Y., "Efficiency Of The Fed’S Monetary Policy During The Global Financial Crisis", in: European Debt Crisis: Causes, Consequences, Measures and Remedies, Ali Arı, Eds., The United Kingdom: Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp.171-184-, 2014
Bayraktar Y., Eğri T., Erarslan C. , "Küresel Ekonominin Görünümü", Uluslararası Kurumların Değişen Rolleri: Yeniden Yapılanmaya Yönelik Kritikler, Metin Toprak, Yüksel Bayraktar ve Cemil Erarslan, Ed., DER Yayınları, İstanbul, ss.5-39-, 2014
Tarı R., Erarslan C. , Bayraktar Y., "Küresel Ekonomik Kriz Ve Belirleyicileri Üzerine Bir Değerlendirme", Küresel Ekonomik ve Finansal Kriz-Türkiye Ekseninde Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Murat Çetinkaya, Ed., Nobel Yayınevi, Ankara, ss.7-26-, 2011
Yumuşak İ.G., Erarslan C. , Bayraktar Y., ", Küreselleşme Sürecinde Yeni Ekonomi Ve İktisat Politikaları", Nobel Yayınevi, İSTANBUL, 2011
Öztürk N. , Bayraktar Y., "Imf’Nin Değişen Rolü Ve Gelişmekte Olan Ülke Ekonomilerine Etkileri", Palme Yayıncılık, İSTANBUL, 2010
Bayraktar Y., Bayraktutan Y., "Richard Stone’Un İktisat Bilimine Katkıları", Nobel’in İzinde İktisat Kuramının Gelişimi, Tahir Büyükakın, Yaşar Bülbül ve Necip Çakır, Ed., İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, ss.279-296-, 2010
Toprak M., Bayraktar Y., Erarslan C. , Ed., "Uluslararası Kurumların Değişen Rolleri: Yeniden Yapılanmaya Yönelik Kritikler", DER Yayınları, İSTANBUL, 2010
Yumuşak İ.G., Bayraktar Y., "Küreselleşme Ve Yeni Ekonomi İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme", Bilgi, Ekonomi ve Yönetim, İbrahim Güran Yumuşak, Ed., Avcı Ofset Matbaacılıkı, İstanbul, ss.399-414-, 2008
Bayraktar Y., Bayraktutan Y., "Bir Bütünleşme Biçimi Olarak Parasal Birlik, Avrupa Deneyimi Ve Türkiye", Türkiye-AB İlişkileri Dış Politika ve İç Yapı Sorunsalları, Mehmet Seyfettin Erol, Ertan Efegil, Ed., Alp Yayınevi, Ankara, ss.319-351-, 2007
Bayraktutan Y., Bayraktar Y., "Avrupa Bütünleşmesinde Parasal Birlik Ve Türkiye", Roma Yayınevi, İSTANBUL, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi