İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Terzi A., "Osmanlı Saray Eczanesinin Teşkilat Ve İdaresi (Xix. Yüzyılın İkinci Yarısında) / The Organization And Administration Of The Ottoman Court Pharmacy In The Second Half Of The 19th Century", Osmanlı Bilimi Araştırmaları/ Studies in Ottoman Science, vol.XI, pp.49-64, 2011
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Terzi A., "Balkanlarda Birlikte Yaşama Modeline Makedonya Şehirlerinden Örneklemeler", Yeni Türkiye, cilt.I, ss.1010-1015, 2015
Terzi A., "Sultan' ın Haremine de El Uzattılar", Derin Tarih, ss.76-79, 2015
Terzi A., "Sultan II. Abdülhamid Hazinesini Üç Ermeni Paşaya Emanet Etmişti", Derin Tarih, ss.98-103, 2014
Terzi A., "Abdülhamid Petrolleri Kimlerden, Nasıl Korudu?", Derin Tarih, ss.43-46, 2013
Terzi A., "Bir Cihan Padişahı Nasıl Yetişir?", Derin Tarih, ss.46-49, 2013
Terzi A., "Hacca Gidemeyen Padişah, Yerine Bir Vekil Gönderirdi", Derin Tarih, ss.45-49, 2013
Terzi A., "Türk Siyaset Kültüründe Kadınların Rolü", 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, cilt.1, ss.17-24, 2012
Terzi A., "Babil Harabelerine Verilen Kazı İzni Ve İştar Kapısı’Nın Almanlara Şartlı Teslimi", Toplumsal Tarih, ss.70-75, 2010
Terzi A., "Piriştine Ve Yakova’Daki Din Görevlilerinin Sosyal Ve Ekonomik Özellikleri", İstanbul Üniversitesi Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, ss.43-58, 2008
Terzi A., "Stanbul Piyasasında Pahalılığa Karşı Alınan Önlemlerden Biri: Numûne Bakkallar Modeli", Tarih Dergisi, ss.195-202, 2006
Terzi A., "Mütareke Dönemi İstanbul’Unda Rekabet Piyasası (Amerikan- Fransız Satış Barakalarının Açılması)", Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, 2005
Terzi A., "Bir Ermeni’Nin İtirafı", Ermeni Araştırmaları, ss.134-140, 2004
Terzi A., "Zeje Ne Qytetin E Prishtines / Craftsmanship In The Town Of Prishtina", 283-294, pp.283-294, 2004
Terzi A., "Osmanlı Herşeyin Farkındaydı Amma", Tarih ve Düşünce, ss.24-29, 2003
Terzi A., "Xx. Asrın İlk Çeyreğinde Şarkikarahisar (Şebinkarahisar)’In Karşılaştığı Felaketler", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, ss.349-356, 2002
Terzi A., "İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi Bibliyografyası (1972-2000)", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, ss.403-433, 2002
Terzi A., "Xix. Yüzyıl Sonlarında Ebniye-I Seniyye İdaresi (Görevleri Ve Teşkilatı)", Tarih Enstitüsü Dergisi, ss.109-119, 1998
Terzi A., "Osmanlı-Yunan Sınır Anlaşmazlığı Sırasında Yapılan Bir Dahili İstikraz Teşebbüsü", Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, ss.357-361, 1998
Terzi A., "Osmanlı-Yunan Tashih-I Hudud Meselesi Sırasında Başvurulan Bir Mali Kaynak: Vergi-I Şahsi", Tarih Enstitüsü Dergisi, ss.535-545, 1997
Terzi A., "Tarih Enstitüsü Dergisi Bibliyografyası", Tarih Enstitüsü Dergisi, ss.173-204, 1994
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Terzi A., "The Protocol Applied To The Bulgarian Princes By The Ottoman State/Osmanlı Devletinde Bulgar Prenslerine Uygulanan Protokol", Bulgaria and Turkey at the Intercultural Crossroads: International Symposium on Language, History and Literature-II,, BULGARISTAN, 4-6 Ekim 2012
Terzi A., "İsmail Bey Gaspıralı’Nın Yenilikçi Eğitim Modeliyle Osmanlı Medrese Sisteminin Değişimi Arasındaki Etkileşim", Uluslararası İslamla Yenilenme ve Birlik I: İsmail Bey Gaspıralı Kongresi, Kırım, UKRAYNA, 30 Kasım - 1 Aralık 2012, pp.119-125
Terzi A., "Tarih Araştırma Merkezi Ve Faaliyetleri", Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler, ANKARA, TÜRKİYE, Ankara 18-20 Mart 2010, ss.629-654
Terzi A., "Die Ausgrabungen Von Samarra In Osmanischen Archivdokumenten”, 100 Jahre Grabungen In Samarra", Die Ausgrabungen von Samarra in Osmanischen Archivdokumenten”, 100 Jahre Grabungen in Samarra, ALMANYA, 30.06-02.07.2011, pp.8-9
Terzi A., "Radovişte Kasabası’Nın Sosyo-Ekonomik Özellikleri", Fourth International Congress on Islamic Civilisation in tih Balkans, MAKEDONYA, 13-17 Ekim 2010
Terzi A., "Tarih Araştırma Merkezi Ve Faaliyetleri", Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler, ANKARA, TÜRKİYE, 18-20 Mart 2010, ss.629-654
Terzi A., "Xix. Yüzyılda Üsküdar Çayırlarının Asıl Fonksiyonları Üzerine Bir Araştırma", Uluslararası VI. Üsküdar Sempozyumu, TÜRKİYE, 6-9 Kasım 2008 , pp.403-414
Terzi A., "Osmanlı Belgelerinde Alman Bilim Heyetinin Babil Şehri Kazı Çalışmaları", Uluslar arası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, TÜRKİYE, 8-10 Ekim 2009
Terzi A., "Kolera Salgınından Etkilenen Trabzon Esnafına Devletin Mali Desteği", Üçüncü Uluslar arası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı (Third & Business Economy Internacional de Negocios y Economia), TÜRKİYE, ., pp.265-274
Terzi A., "Xix. Yüzyılda Üsküdar Çayırlarının Asıl Fonksiyonları Üzerine Bir Araştırma", Uluslararası VI. Üsküdar Sempozyumu, TÜRKİYE, 6-9 Kasım 2008 , pp.265-274
Terzi A., "Kolera Salgınından Etkilenen Trabzon Esnafına Devletin Mali Desteği", Üçüncü Uluslar arası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı (Third & Business Economy Internacional de Negocios y Economia), TÜRKİYE, ., pp.265-274
Terzi A., "Piriştine Şehri’Nde Meslekler", İkinci Balkanlar’da İslam Medeniyeti II. Milletlerarası Sempozyumu , ARNAVUTLUK, 4-7 Aralık 2003, pp.281-290
Terzi A., "Hazine-I Hassa Vapur Kumpanyası", Tarih Boyunca Dünyada ve Türkler’de Denizcilik Semineri, 17-18 Mayıs 2004, Bildiriler, İSTANBUL, TÜRKİYE, 17-18 Mayıs 2004, ss.147-154
Terzi A., "Hazine-I Hassa Vapur Kumpanyası", Tarih Boyunca Dünyada ve Türkler’de Denizcilik Semineri, İSTANBUL, TÜRKİYE, 17-18 Mayıs 2004, ss.147-154
Terzi A., "Osmanlı Müesseseleri Ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı’Nın Tarihçesi", Cumhuriyetin 80. Yılında Üniversitelerde Tarih Öğrenimi, Araştırmaları ve Yayınları Semineri, İSTANBUL, TÜRKİYE, 16-17 Aralık 2003, ss.285-300
Terzi A., "Osmanlı Müesseseleri Ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı’Nın Tarihçesi", Cumhuriyetin 80. Yılında Üniversitelerde Tarih Öğrenimi, Araştırmaları ve Yayınları Semineri, 16-17 Aralık 2003, Bildiriler, İSTANBUL, TÜRKİYE, 16-17 Aralık 2003, ss.285-300
Terzi A., "Bir Padişah Mülkü: Bağdat-Musul Petrolleri", XIV. Türk Tarih Kongresi (XIV th Turkish Congress of History, TÜRKİYE, 9-13 Eylül 2002, pp.124-125
Terzi A., "Sultan Ii. Abdülhamid’In Rumeli’Deki Emlak-I Hümayunu", Birinci Balkanlar’da İslam Medeniyeti Milletlerarası Sempozyumu Tebliğleri, BULGARISTAN, 21-23 Nisan 2000, pp.147-154
Terzi A., "Osmanlı Maliyesinde Söz Sahibi Üç Ermeni Nazır: Agop, Mikail Ve Ohannes Paşalar", T.C. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Uluslararası Türk Ermeni İlişkileri Sempozyumu, 24-25 Mayıs 2001, Bildiriler, TÜRKİYE, 24-25 Mayıs 2001, pp.21-34 (Link)
Terzi A., "Osmanlı Maliyesinde Söz Sahibi Üç Ermeni Nazır: Agop, Mikail Ve Ohannes Paşalar", T.C. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Uluslararası Türk Ermeni İlişkileri Sempozyumu, 24-25 Mayıs 2001, TÜRKİYE, 24-25 Mayıs 2001, pp.s. 21-34
Terzi A., "Hazine-I Hassa Defterleri, Mahiyetleri-Tasnifleri Hakkında Tespitler", T.C. Başbakanlık I. Milli Arşiv Şurası, (20-21 Nisan 1998, Tebliğler-Tartışmalar, TÜRKİYE, 20-21 Nisan 1998, pp.705-716
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Terzi A., "Bezmiâlem Valide Sultan", Timaş Yayınları, İSTANBUL, 2018
Terzi A., "Sultan Abdülaziz’In Kılıç Kuşanma Merasimi/Sword Ceremony Of Sultan Abdulaziz", Prof.Dr. Mehmet İpşirli’ye Armağan, Cilt II, Feridun Emecen, İhak Keskin, Ali Ahmetbeyoğlu, Ed., İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.465-484-, 2012
Terzi A., "Osmanlı Devleti’Nin Mütareke Dönemi Fiyat Politikaları", Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Esnaf ve Ticaret, Fatmagül Demirel, Ed., Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, ss.161-194-, 2012
Terzi A., "Sarayda İktidar Mücadelesi, Saray Mücevher İktidar", Timaş, İSTANBUL, 2011
Terzi A., "Giriş", • Ali Cezmî, Mahsûl-i Meşrûtiyet, İlâveli Güldeste-i Hürriyet yâhûd Mükemmel ve Mufassal ve Edebî Hazîne-i Mekâtib, ., Ed., Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, ss.XXV-XXX-, 2011
Terzi A., "Samples From Macedonian Cities On The Model Of Coexistence In The Balkans", in: Balkan Studies III Living Together&Culture&Education, ., Eds., Cyril and Methodius University, , Skopje , pp.126-135-, 2011
Terzi A., "Wissenschaft Und Bildung : Spuren Der Deutschen Ausgrabungen In Babylon Im Osmanischen Archiv", in: Türkisch-Deutsche Beziehungen. Perspektiven aus Vergangenheit und Gegenwart, ., Eds., ..., Berlin, pp.216-226-, 2011
Terzi A., "Saray Mücevher İktidar", Timaş, İSTANBUL, 2009 (Link)
Terzi A., "Sultan Abdülhamid'In Mirası, Petrol Ve Arazi", Timaş, İSTANBUL, 2009 (Link)
Terzi A., "Osmanlı Devleti’Nin Bağdat-Musul Politikası", Türk Dış Politikası, Cilt I, ., Ed., Gökkubbe, İstanbul, ss..-, 2008
Terzi A., "The Socio-Economic Situation Of Maçin In The Middle Of The Nineteenth Century", in: Enjeux Politiques, Economiques et Militairesen Mer Noire (XIV-XXI Siecles), Etudes ala memoire de MIHAIL GUBOGLU, Faruk Bilici, Ionel Cândea, Anca Popescu, Eds., ., Braila, pp.126-135-, 2007
Terzi A., "İlk Uluslararası Osmanlı Sergisi’Nden Sultan Abdülaziz’In Satın Aldığı Eşyalara Dâir", Prof. Dr. Mübahat S. Kütükoğlu’na Armağan, ., Ed., İstanbul Üniversitesi Yayınları, İSTANBUL, ss..-, 2006
Terzi A., "Güzelhisar-I Aydın: Portrait Of A West Anatolian City", in: he Ottoman State And Societies in Change, A Study of the Nineteenth Century Temettuat Registers, Hayashi Kayako and Mahir Aydın, Kegan Paul, Eds., ., London, pp.141-171-, 2004
Terzi A., "Bağdat Ve Musul Petrolleri Üzerine Bir Değerlendirme", Irak Dosyası I, .., Ed., Tabiat Vakfı Yayınları, İSTANBUL, ss..-, 2003
Terzi A., "Hazine-I Hassa Nezareti", Türk Tarih Kurumu , ANKARA, 2000 (Link)
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Terzi A., "Osmanlı Hazineleri", Türkler,Yeni Türkiye Yayınları,, pp.893-903, 2002
Terzi A., "Hazine-I Hassa", Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Diyanet Vakfı ,, pp.137-141., 1998