İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Terzi A., "Bezmiâlem Valide Sultan'ın Vakıf Kütüphanesi", Journal of Turkish Studies, Festschrift in Honor of the Millet Library's 100th Year and Its Founder Alî Emîrî Efendi Part II, Harvard University, Volume 47, vol.2, pp.261-296, 2017
Terzi A., "Sultan' ın Haremine de El Uzattılar", Derin Tarih, S. 38, ss.76-79, 2015
Terzi A., "Balkanlarda Birlikte Yaşama Modeline Makedonya Şehirlerinden Örneklemeler", Yeni Türkiye, vol.I, pp.1010-1015, 2015
Terzi A., "Sultan II. Abdülhamid Hazinesini Üç Ermeni Paşaya Emanet Etmişti", Derin Tarih, S. 25, ss.98-103, 2014
Terzi A., "Abdülhamid Petrolleri Kimlerden, Nasıl Korudu?", Derin Tarih, S. 11, ss.43-46, 2013
Terzi A., "Bir Cihan Padişahı Nasıl Yetişir?", Derin Tarih, S. 21, ss.46-49, 2013
Terzi A., "Hacca Gidemeyen Padişah, Yerine Bir Vekil Gönderirdi", Derin Tarih, S. 19, ss.45-49, 2013
Terzi A., "Türk Siyaset Kültüründe Kadınların Rolü", 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, cilt.1, ss.17-24, 2012
Terzi A., "Osmanlı Saray Eczanesi'nin Teşkilat ve İdaresi (XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında)", Osmanlı Araştırmaları, cilt.XI, ss.49-64, 2010
Terzi A., "Babil Harabelerine Verilen Kazı İzni ve İştar Kapısı’nın Almanlara Şartlı Teslimi", Toplumsal Tarih, S.197, ss.70-75, 2010
Terzi A., "Piriştine ve Yakova’daki Din Görevlilerinin Sosyal ve Ekonomik Özellikleri", Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, S. 13, ss.43-58, 2008
Terzi A., "İstanbul Piyasasında Pahalılığa Karşı Alınan Önlemlerden Biri: Numûne Bakkallar Modeli", Tarih Dergisi, S. 42, ss.195-202, 2006
Terzi A., "Mütareke Dönemi İstanbul’unda Rekabet Piyasası (Amerikan- Fransız Satış Barakalarının Açılması)", Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, S. 6, ss.87-108, 2005
Terzi A., "Bir Ermeni’nin İtirafı", Ermeni Araştırmaları, S. 12, ss.134-140, 2004
Terzi A., "Zeje ne Qytetin e Prishtines / Craftsmanship in the town of Prishtina", Arkıvı I Kosoves, S. 31, pp.283-294, 2004
Terzi A., "Osmanlı herşeyin farkındaydı amma", Tarih ve Düşünce, S. 38, ss.24-29, 2003
Terzi A., "XX. Asrın İlk Çeyreğinde Şarkikarahisar (Şebinkarahisar)’ın Karşılaştığı Felaketler", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, S. 37, ss.349-356, 2002
Terzi A., "İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi Bibliyografyası (1972-2000)", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, S. 37, ss.403-433, 2002
Terzi A., "XIX. Yüzyıl Sonlarında Ebniye-i Seniyye İdaresi (Görevleri ve Teşkilatı)", Tarih Enstitüsü Dergisi, S. 16, ss.109-119, 1998
Terzi A., "Osmanlı-Yunan Sınır Anlaşmazlığı Sırasında Yapılan Bir Dahili İstikraz Teşebbüsü", Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, S. 12, ss.357-361, 1998
Terzi A., "Osmanlı-Yunan Tashih-i Hudud Meselesi Sırasında Başvurulan Bir Mali Kaynak: Vergi-i Şahsi", Tarih Enstitüsü Dergisi, S. 15, ss.535-545, 1997
Terzi A., "Tarih Enstitüsü Dergisi Bibliyografyası", Tarih Enstitüsü Dergisi, S. 14, ss.173-204, 1994
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Terzi A., "İsmail Bey Gaspıralı’nın Yenilikçi Eğitim Modeliyle Osmanlı Medrese Sisteminin Değişimi Arasındaki Etkileşim", Uluslararası İslamla Yenilenme ve Birlik I: İsmail Bey Gaspıralı Kongresi, Kırım, UKRAYNA, 30 Kasım - 1 Aralık 2012, pp.119-125
Terzi A., "The Protocol Applied To The Bulgarian Princes By The Ottoman State/Osmanlı Devletinde Bulgar Prenslerine Uygulanan Protokol", Bulgaria and Turkey at the Intercultural Crossroads: International Symposium on Language, History and Literature-II,, BULGARISTAN, 4-6 Ekim 2012
Terzi A., "Tarih Araştırma Merkezi Ve Faaliyetleri", Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler, ANKARA, TÜRKİYE, Ankara 18-20 Mart 2010, ss.629-654
Terzi A., "Die Ausgrabungen Von Samarra In Osmanischen Archivdokumenten”, 100 Jahre Grabungen In Samarra", Die Ausgrabungen von Samarra in Osmanischen Archivdokumenten”, 100 Jahre Grabungen in Samarra, ALMANYA, 30.06-02.07.2011, pp.8-9
Terzi A., "Radovişte Kasabası’nın Sosyo-Ekonomik Özellikleri", Fourth International Congress on Islamic Civilisation in the Balkans, Üsküp, MAKEDONYA, 1-4 Ocak 2010, pp.50-50
Terzi A., "Tarih Araştırma Merkezi ve Faaliyetleri", Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler, ANKARA, TÜRKIYE, 1-4 Ocak 2010, ss.629-654
Terzi A., "XIX. Yüzyılda Üsküdar Çayırlarının Asıl Fonksiyonları Üzerine Bir Araştırma", Uluslararası VI. Üsküdar Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Ocak 2009, pp.403-414
Terzi A., "Osmanlı Belgelerinde Alman Bilim Heyetinin Babil Şehri Kazı Çalışmaları", Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2009, pp.13-13
Terzi A., "Kolera Salgınından Etkilenen Trabzon Esnafına Devletin Mali Desteği", Üçüncü Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı (Third & Business Economy Internacional de Negocios Economia), İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Haziran 2008, pp.265-274
Terzi A., "Piriştine Şehri’nde Meslekler", İkinci Balkanlar’da İslam Medeniyeti II. Milletlerarası Sempozyumu , Arnavutluk, ARNAVUTLUK, 1-4 Kasım 2006, pp.281-290
Terzi A., "Hazine-i Hassa Vapur Kumpanyası", Tarih Boyunca Dünyada ve Türkler’de Denizcilik Semineri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Mart 2005, ss.147-154
Terzi A., "Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı’nın Tarihçesi", Cumhuriyetin 80. Yılında Üniversitelerde Tarih Öğrenimi, Araştırmaları ve Yayınları Semineri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Aralık 2004, ss.285-300
Terzi A., "Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı’nın Tarihçesi", Cumhuriyetin 80. Yılında Üniversitelerde Tarih Öğrenimi, Araştırmaları ve Yayınları Semineri, 16-17 Aralık 2003, Bildiriler, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Ocak 2004, ss.285-300
Terzi A., "Bir Padişah Mülkü: Bağdat-Musul Petrolleri", XIV. Türk Tarih Kongresi (XIV th Turkish Congress of History, TÜRKİYE, 9-13 Eylül 2002, pp.124-125
Terzi A., "Sultan II. Abdülhamid’in Rumeli’deki Emlak-ı Hümayunu", Birinci Balkanlar’da İslam Medeniyeti Milletlerarası Sempozyumu Tebliğleri, Sofya, BULGARISTAN, 1-4 Şubat 2002, pp.147-154
Terzi A., "Osmanlı Maliyesinde Söz Sahibi Üç Ermeni Nazır: Agop, Mikail ve Ohannes Paşalar", Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24 Mayıs - 25 Ocak 2001, pp.21-34
Terzi A., "Hazine-i Hassa Defterleri, Mahiyetleri-Tasnifleri Hakkında Tespitler", T.C. Başbakanlık I. Milli Arşiv Şurası, (20-21 Nisan 1998, Tebliğler-Tartışmalar, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Nisan 1998, pp.705-716
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Terzi A., "Bezmiâlem Valide Sultan", Timaş Yayınları, İSTANBUL, 2018 (Link)
Terzi A., "Bezmiâlem Valide Sultan", Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, İSTANBUL, 2018
Terzi A., "Gravürlerle Fatih", Fatih Belediyesi Yayınları, İSTANBUL, 2017
Terzi A., "Osmanlı Devleti’nin Mütareke Dönemi Fiyat Politikaları", Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Esnaf ve Ticaret, "Demirel F.", Ed., Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, ss.161-194, 2012
Terzi A., "Sultan Abdülaziz’in Kılıç Kuşanma Merasimi/Sword Ceremony of Sultan Abdulaziz", Prof.Dr. Mehmet İpşirli’ye Armağan, Cilt II, "Emecen F., Keskin İ., Ahmetbeyoğlu A.", Ed., İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.465-484, 2012
Terzi A., "Wissenschaft und Bildung : Spuren der deutschen Ausgrabungen in Babylon im Osmanischen Archiv", in: Türkisch-Deutsche Beziehungen. Perspektiven aus Vergangenheit und Gegenwart, "Shonig C., Çalık R., Bayraktar H.", Eds., Klaus Schwarz Verlag, Berlin, pp.216-226, 2011
Terzi A., "Sarayda İktidar Mücadelesi, Saray Mücevher İktidar", Timaş, İSTANBUL, 2011 (Link)
Terzi A., "Giriş", • Ali Cezmî, Mahsûl-i Meşrûtiyet, İlâveli Güldeste-i Hürriyet yâhûd Mükemmel ve Mufassal ve Edebî Hazîne-i Mekâtib, ., Ed., Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, ss.XXV-XXX-, 2011
Terzi A., "Samples From Macedonian Cities on the Model of Coexistence in the Balkans", in: Balkan Studies III Living Together&Culture&Education, "Sancaktar M., Ekinci D., Mladenovski G., Tauk S.", Eds., Cyril and Methodius University, Skopje , pp.126-135, 2011
Terzi A., "Sultan Abdülhamid'in Mirası, Petrol ve Arazi", Timaş, İSTANBUL, 2009 (Link)
Terzi A., "Osmanlı Devleti’nin Bağdat-Musul Politikası", Türk Dış Politikası, Cilt I, "Bıyıklı M.", Ed., Gökkubbe, İstanbul, ss.251-269, 2008
Terzi A., "The Socio-economic Situation of Maçin in the Middle of the Nineteenth Century", in: Enjeux Politiques, Economiques et Militairesen Mer Noire (XIV-XXI Siecles), Etudes ala memoire de MIHAIL GUBOGLU, "Bilici F., Cândea I., Popescu A.", Eds., Musee de Braille, Braila, pp.126-135, 2007
Terzi A., "İlk Uluslararası Osmanlı Sergisi’nden Sultan Abdülaziz’in Satın Aldığı Eşyalara Dair", Prof. Dr. Mübahat S. Kütükoğlu’na Armağan, "Ertuğ T. Z.", Ed., İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.661-673, 2006
Terzi A., "Güzelhisar-ı Aydın: Portrait of a West Anatolian City", in: Ottoman State And Societies in Change, A Study of the Nineteenth Century Temettuat Registers, "Kayako H., Aydın M., Paul K.", Eds., Kegan Paul, London, pp.141-171, 2004
Terzi A., "Bağdat ve Musul Petrolleri Üzerine Bir Değerlendirme", Irak Dosyası I, "Ahmetbeyoğlu A., Cengiz H., Başkan Y.", Ed., Tabiat Vakfı Yayınları, İSTANBUL, ss..347-360, 2003
Terzi A., "Hazine-i Hassa Nezareti", Türk Tarih Kurumu , ANKARA, 2000 (Link)
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Terzi A., "Osmanlı Hazineleri", Türkler,Yeni Türkiye Yayınları,, vol.10, pp.893-903, 2002
Terzi A., "Hazine-i Hassa", Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Diyanet Vakfı Yayınları,, vol.17, pp.137-141., 1998
DİĞER YAYINLAR
Terzi A., "", , ss.,
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi