İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Güllü R.E., "Bulgar Eksarhlığı'nın Kuruluşu ve Statüsü", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (GAUN-JSS), vol.17, pp.350-361, 2018
Güllü R.E., "Millî Mücadele'de Güney Cephesinde Kılıç Ali Bey'in Faaliyetleri", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (GAUN-JSS), vol.16, pp.490-507, 2017
Güllü R.E., "Saltanatın Kaldırılmasının Ardından İstanbul Bürokrasisinin TBMM Hükümeti'ne Bağlanma Süreci ve İstanbul Türklüğü'nün Muhafazası Tartışmaları", Türk Dünyası Araştırmaları, vol.116, pp.119-144, 2017
Güllü R.E., "Yunanistan'ın Anadolu İşgali ve Sonrasında Anglikan Kilisesi ile İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi Arasındaki İlişkiler (1919-1923)", Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), vol.V, no.1, pp.85-107, 2017
Güllü R.E., "1836 Tarihli Ermeni Kilisesi Nizamnamesi Çerçevesinde Çarlık Rusyası’nın Ermeni Politikaları", Ermeni Araştırmaları Dergisi, ss.193-238, 2016
Güllü R.E., "İstanbul'da Ermeni-Rum Kiliseleri Krizi ve Ermenilere Tanınan Yeni İmtiyâzlar (1890-1891)", Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), pp.31-53, 2015
Güllü R.E., "The Crises of Armenian Church in Russia (1903-1905) and Its Impact on Ottoman-Armenian Relations", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, pp.243-260, 2015
Güllü R.E., "Benito Mussolini'nin İtalya'da İktidara Gelişinin Türk Kamuoyuna Yansıması", Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi (CTAD), pp.305-329, 2015
Güllü R.E., "1895-1896 Ermeni İsyanlarının Osmanlı Vilayet İdaresine Etkileri - Halep Örneği -", Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), pp.1-32, 2013
Güllü R.E., "Münşî Ve Muhlis Bir Midhat Paşa Yetiştirmesi: Köse Mehmet Râif Paşa (1836-1911)", Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, ss.71-113, 2011
Güllü R.E., "16 Kasım 1895 Antep Ermeni İsyanı", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, ss.123-163, 2010
Güllü R.E., "Amerikan Board Misyonerlerinin Antep'Teki Faaliyetleri Ve Antep Amerikan Koleji", Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, ss.129-175, 2010
Güllü R.E., "Mondros Mütarekesi'Nin Ardından Ermeni Ve Rum Patrikhanelerinin İşbirliği (30 Ekim 1918 - 11 Ekim 1922)", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, vol.XXV, pp.575-605, 2009
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Güllü R.E., "Lozan Konferansı Sırasında Türk Basınında İstanbul’un Ekonomisinin ve Millî Kimliğinin Güçlendirilmesine Dair Tartışmalar (Aralık 1922 – Şubat 1923)", Osmanlı İstanbulu V, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Mayıs 2017, pp.213-232
Güllü R.E., "Zabtiye Nazırı Hüseyin Nazım Paşa'ya Göre Ermeni Olaylarının Sebep ve Sonuçları (1890-1896)", II. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 6-8 Mayıs 2015, vol.1, pp.573-586
Güllü R.E., "Türkiye Cumhuriyeti’nde İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nin İdari Yapısı ile İlgili Düzenlemeler", Emperyalizm ve Ermeni Meselesi, ANKARA, TÜRKIYE, 18-19 Nisan 2015, pp.417-425
Güllü R.E., "Tebaa-i Sâdıka’dan Hâin-i Devlet’e: Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Toplum ve Bürokraside Ermeni Tanımlamaları", 19.-20. Yüzyıllarda Türk-Ermeni İlişkileri “Kaynaşma-Kırgınlık-Ayrılık-Yeni Arayışlar”, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-7 Ocak 2015, vol.I, pp.393-406
Güllü R.E., ""Ermeni Nâmı Taşımak Töhmet Midir?": 19. Yüzyıl İstanbulu'Nda Yaşanan Ermeni Hadiseleri Sonrası İstanbul'U Korumak Amacıyla Alınan Önlemler Ve Bu Önlemlere Karşı Tepkiler", Osmanlı İstanbulu II, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2014, pp.815-841
Güllü R.E., "1895-1896 Ermeni İsyanlarında Batılı Devletlerin Osmanlı Devleti'Ne Yönelik Tutumlarına Bir Örnek: Enis Paşa'Nın Diyarbakır Ve Halep Valiliklerine Karşı Tepkiler", Ermeni Ayaklanmaları (1894-1909) Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 23-23 Ocak 2014, pp.179-197
Güllü R.E., "İlk Silahlı Ermeni Hareketleri Karşısında Zabtiye Nâzırı Hüseyin Nâzım Paşa'nın Tavır ve Faaliyetleri", Ermeni Meselesi ve 1915 Olayları, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-25 Aralık 2014, ss.45-57
Güllü R.E., "1863'Ten Günümüze Türkiye Ermenilerinde Liderlik Sorunu: Rûhânî-Sivil Çatışmaları", Türk Tarihinde Lider ve Liderlik Anlayışı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 27-27 Mayıs 2013, ss.77-96
Güllü R.E., "Xix. Yüzyılın Sonlarında Antep Ve Kilis’Teki Ermeni Olayları", I. Uluslararası Muallim Rıfat Kilis ve Çevresi Sempozyumu, KİLİS, TÜRKİYE, 16-17 Mayıs 2013, pp.74-88
Güllü R.E., "Rusya'Da Yayınlanan 1836 Tarihli Bologenya Nizamnamesi Ve Nizamnamenin Osmanlı-Rus-Ermeni İlişkilerine Etkisi", Hazar'dan Karadeniz'e Stratejik Bakış, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2-3 Aralık 2013, pp.313-336
Güllü R.E., "Ermeni Milliyetçiliğinin Türk Ocağı Algısı", Bir Fikir Hareketinin Yüz Yılı: Türk Ocakları Uluslararası Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 7-9 Mayıs 2012, pp.603-618
Güllü R.E., "Bulgar Eksarhlığı'Nın Kuruluşu Ve Statüsü", IBAC 2011, ÜSKÜP, MAKEDONYA, 9-13 Mayıs 2011, vol.II, pp.119-132
Güllü R.E., "Lozan Konferansında Tazminat Meselesi Ve Karaağaç'In Türkiye'Ye İadesi", Edirne'nin Fethinin 650. Yılı Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKİYE, 4-6 Mayıs 2011, no.139, pp.403-422
Güllü R.E., "Amerikalı Misyonerlerin Şehircilik Faaliyetleri - Antep Örneği", Türkiye'de İskân ve Şehirleşme Tarihi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 25-25 Mayıs 2010, ss.77-99
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Güllü R.E., "Patrik Meletios Metaksakis ve İstanbul Rum / Ortodoks Patrikhanesi (1921-1923)", Ötüken Neşriyat, İSTANBUL, 2017
Güllü R.E., "Ermeni Milleti Nizâmnamesi'nin İlânı ve İçeriği", Osmanlı'nın Seçkin Tebaası İken Yabancılaşan Topluluk: Bursa Ermenileri, Yaşayanlar İ., Kırlı S., Ed., Türk Ocakları Bursa Şubesi, Bursa, ss.25-40, 2016
Güllü R.E., "The Relations between the Ottoman State and the Armenian Patriarchate in Istanbul (1914-1918)", in: War and Collapse: World War I and the Ottoman State, Yavuz M. H., Ahmad F., Eds., The University of Utah Press, Salt Lake City, pp.850-868, 2016
Arslan A., Güllü R.E., "Bütün Yönleriyle Ermeni Meselesi (El Kitabı)", İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları, İSTANBUL, 2015
Güllü R.E., "Ermeni Sorunu Ve İstanbul Ermeni Patrikhanesi (1878-1923)", Türk Tarih Kurumu Yayınları, ANKARA, 2015 (Link)
Güllü R.E., "İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nin Sevk ve İskân Kanunu'na Karşı Tutumu ve Faaliyetleri", Yüzüncü Yılında Ermeni Meselesi "İddialar-Yalanlar-Gerçekler", Hakan Boz, Ed., Aygan Yayıncılık, İstanbul, ss.202-225, 2015
Güllü R.E., "The Armenian Patriarchate of Istanbul and the Legislation for the Relocation and Settlement of the Armenians", in: Ottoman State & World War I, Arslan A., Eds., iBoo Publishing House, London, pp.71-89, 2015
Arslan A., Bozkurt A., Güllü R.E., "Düşmanın Şehirdeki Hedefi - Milli Mücadelede Polisler", Paraf Yayınları, İSTANBUL, 2011
Arslan A., Güllü R.E., "Atatürk İlkeleri", Gelişim Ders Kitapları - 3, Birinci Kitap, İdris Güzel, Ed., Kutup Yıldızı Yayınları, İstanbul, ss.1-70, 2010
Güllü R.E., "Antep Ermenileri (Sosyal, Siyasi Ve Kültürel Hayat)", IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İSTANBUL, 2010 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi