İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Güllü R.E., "Yunanistan'ın Anadolu İşgali ve Sonrasında Anglikan Kilisesi ile İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi Arasındaki İlişkiler (1919-1923)", Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD), vol.V, no.1, pp.85-107, 2017
Güllü R.E., "Saltanatın Kaldırılmasının Ardından İstanbul Bürokrasisinin TBMM Hükümeti'ne Bağlanma Süreci ve İstanbul Türklüğü'nün Muhafazası Tartışmaları", Türk Dünyası Araştırmaları, vol.116, pp.119-144, 2017
Güllü R.E., "Millî Mücadele'de Güney Cephesinde Kılıç Ali Bey'in Faaliyetleri", Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (GAUN-JSS), vol.16, pp.490-507, 2017
Güllü R.E., "1836 Tarihli Ermeni Kilisesi Nizamnamesi Çerçevesinde Çarlık Rusyası’nın Ermeni Politikaları", Ermeni Araştırmaları Dergisi, ss.193-238, 2016
Güllü R.E., "Benito Mussolini'nin İtalya'da İktidara Gelişinin Türk Kamuoyuna Yansıması", Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi (CTAD), pp.305-329, 2015
Güllü R.E., "The Crises of Armenian Church in Russia (1903-1905) and Its Impact on Ottoman-Armenian Relations", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, pp.243-260, 2015
Güllü R.E., "İstanbul'da Ermeni-Rum Kiliseleri Krizi ve Ermenilere Tanınan Yeni İmtiyâzlar (1890-1891)", Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), pp.31-53, 2015
Güllü R.E., "1895-1896 Ermeni İsyanlarının Osmanlı Vilayet İdaresine Etkileri - Halep Örneği -", Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), pp.1-32, 2013
Güllü R.E., "Münşî Ve Muhlis Bir Midhat Paşa Yetiştirmesi: Köse Mehmet Râif Paşa (1836-1911)", Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, ss.71-113, 2011
Güllü R.E., "16 Kasım 1895 Antep Ermeni İsyanı", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, ss.123-163, 2010
Güllü R.E., "Amerikan Board Misyonerlerinin Antep'Teki Faaliyetleri Ve Antep Amerikan Koleji", Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, ss.129-175, 2010
Güllü R.E., "Mondros Mütarekesi'Nin Ardından Ermeni Ve Rum Patrikhanelerinin İşbirliği (30 Ekim 1918 - 11 Ekim 1922)", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, vol.XXV, pp.575-605, 2009
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Güllü R.E., "Tebaa-i Sâdıka’dan Hâin-i Devlet’e: Osmanlı Devleti’nin Son Döneminde Toplum ve Bürokraside Ermeni Tanımlamaları", 19.-20. Yüzyıllarda Türk-Ermeni İlişkileri “Kaynaşma-Kırgınlık-Ayrılık-Yeni Arayışlar”, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-7 Ocak 2015, vol.I, pp.393-406
Güllü R.E., "Zabtiye Nazırı Hüseyin Nazım Paşa'ya Göre Ermeni Olaylarının Sebep ve Sonuçları (1890-1896)", II. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, 6-8 Mayıs 2015, vol.1, pp.573-586
Güllü R.E., "Türkiye Cumhuriyeti’nde İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nin İdari Yapısı ile İlgili Düzenlemeler", Emperyalizm ve Ermeni Meselesi, ANKARA, TÜRKIYE, 18-19 Nisan 2015, pp.417-425
Güllü R.E., "İlk Silahlı Ermeni Hareketleri Karşısında Zabtiye Nâzırı Hüseyin Nâzım Paşa'nın Tavır ve Faaliyetleri", Ermeni Meselesi ve 1915 Olayları, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-25 Aralık 2014, ss.45-57
Güllü R.E., ""Ermeni Nâmı Taşımak Töhmet Midir?": 19. Yüzyıl İstanbulu'Nda Yaşanan Ermeni Hadiseleri Sonrası İstanbul'U Korumak Amacıyla Alınan Önlemler Ve Bu Önlemlere Karşı Tepkiler", Osmanlı İstanbulu II, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Mayıs 2014, pp.815-841
Güllü R.E., "1895-1896 Ermeni İsyanlarında Batılı Devletlerin Osmanlı Devleti'Ne Yönelik Tutumlarına Bir Örnek: Enis Paşa'Nın Diyarbakır Ve Halep Valiliklerine Karşı Tepkiler", Ermeni Ayaklanmaları (1894-1909) Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 23-23 Ocak 2014, pp.179-197
Güllü R.E., "Xix. Yüzyılın Sonlarında Antep Ve Kilis’Teki Ermeni Olayları", I. Uluslararası Muallim Rıfat Kilis ve Çevresi Sempozyumu, KİLİS, TÜRKİYE, 16-17 Mayıs 2013, pp.74-88
Güllü R.E., "Rusya'Da Yayınlanan 1836 Tarihli Bologenya Nizamnamesi Ve Nizamnamenin Osmanlı-Rus-Ermeni İlişkilerine Etkisi", Hazar'dan Karadeniz'e Stratejik Bakış, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2-3 Aralık 2013, pp.313-336
Güllü R.E., "1863'Ten Günümüze Türkiye Ermenilerinde Liderlik Sorunu: Rûhânî-Sivil Çatışmaları", Türk Tarihinde Lider ve Liderlik Anlayışı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 27-27 Mayıs 2013, ss.77-96
Güllü R.E., "Ermeni Milliyetçiliğinin Türk Ocağı Algısı", Bir Fikir Hareketinin Yüz Yılı: Türk Ocakları Uluslararası Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 7-9 Mayıs 2012, pp.603-618
Güllü R.E., "Bulgar Eksarhlığı'Nın Kuruluşu Ve Statüsü", IBAC 2011, ÜSKÜP, MAKEDONYA, 9-13 Mayıs 2011, vol.II, pp.119-132
Güllü R.E., "Lozan Konferansında Tazminat Meselesi Ve Karaağaç'In Türkiye'Ye İadesi", Edirne'nin Fethinin 650. Yılı Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKİYE, 4-6 Mayıs 2011, no.139, pp.403-422
Güllü R.E., "Amerikalı Misyonerlerin Şehircilik Faaliyetleri - Antep Örneği", Türkiye'de İskân ve Şehirleşme Tarihi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 25-25 Mayıs 2010, ss.77-99
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Güllü R.E., "Patrik Meletios Metaksakis ve İstanbul Rum / Ortodoks Patrikhanesi (1921-1923)", Ötüken Neşriyat, İSTANBUL, 2017
Güllü R.E., "Ermeni Milleti Nizâmnamesi'nin İlânı ve İçeriği", Osmanlı'nın Seçkin Tebaası İken Yabancılaşan Topluluk: Bursa Ermenileri, Yaşayanlar İ., Kırlı S., Ed., Türk Ocakları Bursa Şubesi, Bursa, ss.25-40, 2016
Güllü R.E., "The Relations between the Ottoman State and the Armenian Patriarchate in Istanbul (1914-1918)", in: War and Collapse: World War I and the Ottoman State, Yavuz M. H., Ahmad F., Eds., The University of Utah Press, Salt Lake City, pp.850-868, 2016
Güllü R.E., "Ermeni Sorunu Ve İstanbul Ermeni Patrikhanesi (1878-1923)", Türk Tarih Kurumu Yayınları, ANKARA, 2015 (Link)
Güllü R.E., "The Armenian Patriarchate of Istanbul and the Legislation for the Relocation and Settlement of the Armenians", in: Ottoman State & World War I, Arslan A., Eds., iBoo Publishing House, London, pp.71-89, 2015
Arslan A., Güllü R.E., "Bütün Yönleriyle Ermeni Meselesi (El Kitabı)", İstanbul Aydın Üniversitesi Yayınları, İSTANBUL, 2015
Güllü R.E., "İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nin Sevk ve İskân Kanunu'na Karşı Tutumu ve Faaliyetleri", Yüzüncü Yılında Ermeni Meselesi "İddialar-Yalanlar-Gerçekler", Hakan Boz, Ed., Aygan Yayıncılık, İstanbul, ss.202-225, 2015
Arslan A., Bozkurt A., Güllü R.E., "Düşmanın Şehirdeki Hedefi - Milli Mücadelede Polisler", Paraf Yayınları, İSTANBUL, 2011
Arslan A., Güllü R.E., "Atatürk İlkeleri", Gelişim Ders Kitapları - 3, Birinci Kitap, İdris Güzel, Ed., Kutup Yıldızı Yayınları, İstanbul, ss.1-70, 2010
Güllü R.E., "Antep Ermenileri (Sosyal, Siyasi Ve Kültürel Hayat)", IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İSTANBUL, 2010 (Link)