İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Turan N.S., "Bir Virtüozun Penceresinden Müziğin Son Yüzyılına Bakış Şerif Muhiddin Targan'a Saygı Duruşu", Toplumsal Tarih, ss.12-17, 2019
Turan N.S., ""Erken Cumhuriyet Döneminde Ulusal Kimliğin Opera Sahnesinde İnşası- Özsoy"", Ahenk Müzikoloji Dergisi, cilt.2, ss.1-30, 2018 (Link)
Turan N.S., ""Siyasetin Şekillendiği Zemine Mercek Tutmak"", Cumhuriyet Kitap, ss.3-3, 2017
Turan N.S., "Necdet Yaşar: Müzikle Var Olmanın İfadesi", Türk Edebiyatı Dergisi, ss.38-41, 2017
Turan N.S., "Cemil Oktay'ın Kaleminden Siyasi Kültür Okumaları", Toplumsal Tarih, ss.30-34, 2017
Turan N.S., "'19. Yüzyılda İmparatorluk, Kolonyalizm ve Opera: Verdi'nin Aida'sı ve Mısır'ın Sergilenmesi'", Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi), cilt.37, ss.119-142, 2017
Turan N.S., ""Yaşamı ve Müziği Anlamlı Kılan Aydınlık Yüzlü Bir Hoca: Şefika Şehvar Beşiroğlu'nun Ardından"", Toplumsal Tarih, ss.50-54, 2017
Turan N.S., "Anadolu Selçukluları Döneminde Kültürel Yaşam ve Müzik", Evrensel Kültür, ss.51-58, 2016
Turan N.S., "Mevlevilikte Aşkın Estetik Tezahürü Semâ ve Musiki", Evrensel Kültür, ss.42-48, 2016
Turan N.S., "Osmanlı Ricalinin Şiirinde İstanbu'un Tasviri", Evrensel Kültür Dergisi, ss.41-48, 2016
Turan N.S., "İslam'ın Senkretik Yorumlanış Biçimi Olarak Yesevilik", Evrensel Kültür, ss.40-47, 2016
Turan N.S., "17. Yüzyıl Osmanlı Tasavvuf Ritüelinde Semâ, Deveran ve Müziğin Püritanizmle İmtihanı", Akademik Porte, no.13, pp.60-82, 2016
Turan N.S., "İki Ses Bir Dünya: Ümmü Gülsüm ve Feyruz; Ortadoğu'da Müzik ve Toplum", YÖK- Yüksek Öğretim Dergisi, cilt.1, ss.19-21, 2016 (Link)
Turan N.S., "Osmanlı Barok Döneminin Şairi Nedim ve Değişen Zihniyet Dünyası", Evrensel Kültür, ss.40-49, 2016
Turan N.S., "Teori ve Gündelik Yaşamın Pratiği Arasında Erken İslam Toplumunda Müzik", Evrensel Kültür, ss.41-47, 2015
Turan N.S., "Seyahatnameden Yansıdığı Biçimiyle 17. Yüzyılda Arnavutlukta Kimlik, Kültür ve Toplumsal Yapılar", Sosyoloji Konferansları, vol.2015-1, pp.83-106, 2015
Turan N.S., "THE DEADLOCK of NATION STATE: THE PROBLEM OF NATIONALISATION OF MUSIC DURING THE EARLY REPUBLICAN ERA IN TURKEY ", Rast Müzikoloji Dergisi, vol.2, pp.953-968, 2015
Turan N.S., ""Ortadoğu'da Ulusun Sembolü Kadınlar: Christopher Stone: Popular Culture and Nationalism in Lebanon: The Fariouz and Rahbani Nation"", Kadın Araştırmaları Dergisi, ss.00-00, 2015
Turan N.S., "Emperyal Avrupa'Da Şark'I Meslek Edinmek", Evrensel Kültür, ss.59-65, 2015
Turan N.S., "Şark'In Oryantalleştirilmesinde Müziğin Araçsallığı", Evrensel Kültür, ss.17-22, 2014
Turan N.S., "Bir Dergi Çevresinde Eski Ve Modern Şarkiyatçılığın Muharebesi: Ahmed Ateş Ve İslam Ansiklopedisi", Evrensel Kültür, ss.49-54, 2014
Turan N.S., "19. Yüzyılda Fransa'Da Şarkiyatçılığın Gelişimi", Evrensel Kültür, ss.54-59, 2014
Turan N.S., "Napoleon Mısır'Da: Devrim Fransa'Sının Emperyal Açılımı", Evrensel Kültür, ss.47-53, 2014
Turan N.S., ""Kaos Ve Düzen Arasında Kadızadeliler: Osmanlı İmparatorluğu'Nda Püritanizmin Toplumsal Etkileri"", Evrensel Kültür, ss.49-54, 2014
Turan N.S., ""Osmanlı Toplumunun 17. Yüzyılını Seyahatname'Nin Sayfalarında Aramak", Evrensel Kültür, Mayıs 2014, Sayı 269, S. 46-51.", Evrensel Kültür, ss.46-51, 2014
Turan N.S., "İslam Politik Teorisinin Dönüşümü Sürecinde Osmanlı Hilafeti", Evrensel Kültür, ss.49-54, 2014
Turan N.S., "Osmanlı Kültürünün Aktarımında Polonya Asıllı Ali Ufki Bey'In Katkısı", Evrensel Kültür, ss.52-58, 2014
Turan N.S., "Modernleşmeyi Semboller Üzerinden Okumak Son Dönem Osmanlı Kadın Kıyafetinde Değişim Ve Toplumsal Tartışmalar", Kadın Araştırmaları Dergisi, cilt.2013/1, ss.103-138, 2014
Turan N.S., ""Alman Şarkiyatçılığının İstanbul'Daki Piri: Hellmut Ritter"", Evrensel Kültür, ss.00-00, 2013
Turan N.S., "Elçiye Zeval Olmaz: Bizanstan Osmanlılara Elçi Kabulleri", Evrensel Kültür, ss.33-38, 2013
Turan N.S., "“Mustafa Âli’Nin Kaleminden 16. Yüzyılın Sonunda Kahire"", Evresel Kültür, ss.68-73, 2013
Turan N.S., "“Rönesans’In Çağdaşı Bir Hükümdar: Ii. Mehmed"", Evrensel Kültür, ss.28-33, 2013
Turan N.S., "“Bir 18. Yüzyıl Entelektüelinin Portresi. Dimitrie Cantemir"", Evrensel Kültür, ss.66-71, 2013
Turan N.S., "“Bir Toplumsal Ayna Olarak Sanatçı"", Evrensel Kültür, ss.14-17, 2012
Turan N.S., "“Opera Tutkunu Bir Sultan: Ii. Abdülhamid"", Evrensel Kültür, ss.27-31, 2012
Turan N.S., "“Bir İmge Olarak Kanuni Sultan Süleyman"", Evrensel Kültür, ss.31-36, 2012
Turan N.S., "“Mısır Kültürel Kimliğinin Özgün Yüzü: Ümmü Gülsüm"", Evrensel Kültür, ss.20-24, 2012
Turan N.S., "“Yemen Üzerine”", Evrensel Kültür, ss.8-12, 2012
Turan N.S., "“Yasağın Cazibesi: Geleneksel Toplumda İçki"", Evrensel Kültür, ss.38-42, 2012
Turan N.S., "“Dünya Operasının La Diva Turca’Sı: Leyla Gencer”", Evrensel Kültür, ss.20-25, 2012
Turan N.S., "“17. Yüzyıl Osmanlı Kültüründe Bir Umman: Mustafa Itrî”", Evrensel Kültür, ss.32-35, 2012
Turan N.S., "“Lübnan’Da Ulusun İnşası Ve Ulusal Tınının Üretimi: Rahbani Kardeşler Ve Feyruz” ", Ortadoğu Etütleri, cilt.III, ss.193-228, 2011 (Link)
Turan N.S., "“André Raymond Ve Osmanlı Dönemi Arap Kent Tarihçiliğine Bakış"", Ortadoğu Etütleri, cilt.II, ss.169-189, 2011 (Link)
Turan N.S., "“Osmanlı İmparatorluğu’Nda Gelenek İcadı Ve Müzik”", Evrensel Kültür, ss.21-24, 2011
Turan N.S., "“Osmanlı’Nın Son Döneminde Opera"", Evrensel Kültür, ss.22-26, 2011
Turan N.S., "“Development Of Eastern Philology And Orientalist Research Area In Turkey From The Ottoman Empire To Turkish Republic”", Journal of Turcologia, vol.6, pp.5-25, 2011
Turan N.S., "“Kimlik Sorunu Üzerine Bir Yaklaşım: Roma’Nın Varisi Olmak: İhmal Edilmiş Bir Osmanlı Kimliği Olarak Rumilik”", Türkoloji Kültürü, vol.4, pp.13-28, 2011
Turan N.S., "“Sociopolitical Transformation Of The Ottoman Empire And The Concept Of Secularization”", Journal of Turcologia, vol.6, pp.19-30, 2011
Turan N.S., "“Atatürk Dönemi Dış Politikasında Ortadoğu’Nun Yeri Üzerine” ", Ortadoğu Etütleri, cilt.I, ss.171-178, 2010 (Link)
Turan N.S., "“Türkiye’De Popüler Müziğin Üretiminde Mısır Etkisi”", Andante, cilt.50, ss.48-49, 2010
Turan N.S., "“Franz Liszt Dersaadet’Te"", Evrensel Kültür, ss.22-25, 2010
Turan N.S., "“Sesin Ve Ritmin İzinde Ortadoğu’Yu Keşfetmek"", Ortadoğu Etütleri, cilt.II, ss.171-183, 2010 (Link)
Turan N.S., "“19th Century Political And Diplomatical Struggle Through Images: An Evaluation On The Particular Illusion Of Panislamism”", Journal of Turcologia, vol.4, pp.5-22, 2009
Turan N.S., "“Tanzimat Bürokratlarından Jön Türklere: Osmanlı Siyasal Yapısında Değişim Ve Laikleşme ", İktisat Dergisi, ss.80-88, 2009
Turan N.S., "“Osmanlı Suriye’Sinin Son Yüzyılına Bakış"", Toplumsal Tarih, ss.93-95, 2009
Turan N.S., "“Erken Cumhuriyetin Tarih Ders Kitaplarında Arap İmgesinin Oluşumuna Dair Notlar”", Türkoloji Kültürü, vol.2, pp.61-79, 2009
Turan N.S., "“Tefrik’Ten İttihad’A: Osmanlı Devleti’Nde Gayrı Müslimler’In Toplumsal Ve Siyasal Statülerinde Değişim Süreci"", İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.58, ss.1-44, 2008
Turan N.S., "“Osmanlı Toplumunda Modernleşme Ve Eğitimin İdeolojik Dönüşümüne Dair Gözlemler ", Folklor ve Edebiyat, cilt.55, ss.109-135, 2008
Turan N.S., "“Osmanlı Hilafetinin 19. Yüzyılda Zorlu Sınavı: Ii. Meşrutiyet’E Giden Süreçte Ve Sonrasında Makam-I Hilafet” , Sayı 38, S. 281-322, (2008). ", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, ss.281-322, 2008
Turan N.S., ""Uygarlık Alanı Olarak Akdeniz Ve Osmanlı Siyasal Sistemi" ", Ortabahçe: İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi, ss.12-15, 2008
Turan N.S., "“Politik Kimliğin Ötesinde Ii. Mehmet Ve Dönemi”", Ortabahçe: İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi, ss.13-15, 2008
Turan N.S., "“Türkiye’De Ulus İnşası Sürecinde Halkevleri Temsilleri"", Bilgi ve Bellek, ss.88-114, 2007
Turan N.S., "“From Empire To The Republic: The Western Music Traditon And The Perception Of Opera”", Journal of Turcologia, pp.5-30, 2007
Turan N.S., "“Mısır’Da Ulusal Bir Sembolün Oluşumu; “Mısır’In Dördüncü Piramidi: Ümmü Gülsüm" ", Folklor ve Edebiyat, cilt.46, ss.291-311, 2006
Turan N.S., "“Selçuklu Ve Osmanlı Anadolu’Sunda Ahiliğin Sosyo-Ekonomik Gelişim Süreci"", Sosyal Siyaset Konferansları, cilt.52, ss.123-159, 2006
Turan N.S., "“Raylar Üzerinden İmparatorluğun Son Dönem Tarihine Bir Bakış: Hicaz Demiryolu Üzerine Önemli Bir Yapıt”", Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, ss.215-228, 2006
Turan N.S., "“Selçuklu Ve Osmanlı Anadolu’Sunda Ahiliğin Sosyo-Ekonomik Gelişim Süreci” ", İstanbul Üniversitesi Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, cilt.52, ss.123-159, 2006
Turan N.S., ""İktidarı Simgeleyen İdari Ve Törensel Bir Mekan Olarak Osmanlı Sarayının Tasarımı"", İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.56, ss.91-129, 2006
Turan N.S., "“16. Yüzyıldan 19. Yüzyıl Sonuna Dek Osmanlı Devleti’Nde Gayrı Müslimler’In Kılık Kıyafetlerine Dair Düzenlemeler"", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt.60, ss.239-267, 2005
Turan N.S., "“Modernleşmenin Osmanlı Toplumuna Yansımaları Ve Ta’Addüd-I Zevcat (Çokeşlilik Sorunu" ", Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, ss.126-164, 2005
Turan N.S., "“İmparatorluktan Cumhuriyete Hilafet”", Strateji Dergisi, ss.15-17, 2005
Turan N.S., "“Bernard Lewis’In Düşündürdükleri”", Müzik ve Toplum, ss.12-15, 2005
Turan N.S., "“Macaristan’Da Osmanlı Kültürünün Yansımaları: Kanuni’Nin Macaristan Siyaseti"", Toplumsal Tarih, ss.45-54, 2005
Turan N.S., "“Bir Doğubilimci Ve Müzik Teorisyeni Olarak Dimitrie Cantemir"", Müzik ve Toplum, ss.12-15, 2005
Turan N.S., "Türk Basınında Maria Callas", Müzik ve Toplum, ss.8-15, 2005
Turan N.S., "“Modernization Efforts And Music Reforms In Turkey (1923-1946)"", Acta Asiatica, vol.18, pp.19-30, 2005
Turan N.S., "“Vedat Kosal’In Kaleminden Osmanlı’Da Klasik Batı Müziği"", Müzik ve Toplum, ss.8-11, 2005
Turan N.S., "“Sanatçı Halife; Abdülmecid Efendi”", Andante, ss.99-101, 2004
Turan N.S., "“Seslerin Arkeolojisi"", Andante, ss.80-81, 2004
Turan N.S., "“19. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’Nda Batılılaşma Ve Müzik”", Bilgi ve Bellek, cilt.1, ss.87-104, 2004
Turan N.S., "“Osmanlı Diplomasisinde Batı İmgesinin Değişimi Ve Elçilerin Etkisi (18. Ve 19. Yüzyıllar)” ", Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.5, ss.57-86, 2004
Turan N.S., "“Evliya Çelebi Ve Batı Müziği"", Andante, ss.55-56, 2004
Turan N.S., "Semiha Berksoy", Andante, ss.24-25, 2004
Turan N.S., ""Batı Sahnesinde Kanuni İmgesi": Metin And", Andante, ss.80-84, 2003
Turan N.S., "“Osmanlı Devleti’Nde Aile Birliğinin Kuruluşu"", İÜ. Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, ss.933-959, 2000
Turan N.S., "“Başlangıcından Kaldırılışına Değin Siyasi Bir Kurum Olarak Halifelik”", Uluslararası İlişkiler Yıllığı, ss.373-397, 2000
Turan N.S., "“Bir Doğu Bilimcinin Portresi: Ahmed Ateş”", Simurg, ss.64-74, 1999
Turan N.S., "“Osmanlı Kültüründe Müziğin Kaynakları"", İktisat Dergisi, ss.73-83, 1999
Turan N.S., "“Akdeniz Ve Kıbrıs Tarihine Genel Bir Bakış”", Uluslararası İlişkiler Yıllığı, ss.103-130, 1998
Turan N.S., "Atatürk Dönemi Müzik Politikaları", Klasik Müzik, ss.18-22, 1995
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Turan N.S., ""Orientalism and Turcologia in Russia at 19th Century"", Russia and Turkey: Bilateral Relations International Context, Moskova, RUSYA, 19-20 Ekim 2018, pp.1-1
Turan N.S., "18. Yüzyılda Osmanlı Toplumunda Değişimin Sosyo-Kültürel Yansımaları ve Zihin Dünyası", Güzel Sanatlar Eğitimi, Toplum Bilimler Etkileşimi Uluslararası Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2017, vol.3, pp.00-00
Turan N.S., "“Mısır’da Ulusun İnşasında Kimlik ve Kültürel Bir Aktarıcı Sembol Olarak Ümmü Gülsüm’ün Müzikal Mirası”", Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Uluslararası Müzikte Performans Sempozyumu, BURSA, TÜRKIYE, 12-14 Ekim 2016, vol.1, pp.5-6
Turan N.S., "“Lübnan’da Ulusal Kimlik İnşası Sürecinde Müziğin Temsiliyeti Rahbaniler ve Fairuz”", Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, II. Uluslararası Dans ve Müzik Araştırmaları Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 18-22 Ekim 2016, vol.1, pp.22-23
Turan N.S., "Namık Sinan Turan- Bilen Işıktaş; "The Deadlock of Nation State: The Problem of Nationalisation of Music during the Early Republican Era in Turkey"", Association for the Study of Nationalities (ASN) 20, New York, ABD, 23 Nisan - 25 Temmuz 2015, no.20, pp.1-5
Turan N.S., "The Process Of Construction Of The Pan-Islamism And Its Effects In The Period Until The First World War", The Great War and the Ottoman Empire: Origins, İSTANBUL, TÜRKİYE, 16-16 Ekim 2014, vol.00, no.0, pp.11-11
Turan N.S., "“Albania In The Notes By Evliya Çelebi In The 17th Century"", IBAC 2: International Balkan Annual Conference, ARNAVUTLUK, 10-13 Ekim 2012, vol.2, pp.662-672
Turan N.S., "“Son Dönem Osmanlı Siyasi Düşüncesinden İlga Sürecine Hilafet Tartışmaları Ve Kazım Karabekir” ", Kazım Karabekir Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 02 11 2010, cilt.1, ss.43-67
Turan N.S., "“Osmanlı Politik Eleştiri Geleneğinde Ziya Paşa’Nın Zafernamesi"", Icanas 38; Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, TÜRKİYE, 10-15 Eylül 2007, vol.7, pp.3173-3203
Turan N.S., "“Ii. Meşrutiyetin Siyasal Atmosferinde Makam-I Hilafetin Yeniden Kurgulanması”, Yüzüncü Yılında İkinci Meşrutiyet Milletlerarası Kongre Tebliğleri, Ed. Halit Eren", IRCICA, II. Meşrutiyetin 100. Yılı Kongresi, TÜRKİYE, 7-10 Mayıs 2008, pp.333-354
Turan N.S., "“Propaganda Ve Popüler Kültür: Nasır Döneminde Mısır’Da Pan-Arabizmin Kültürel Araçlarının İnşası”", Uluslararası Ortadoğu Kongresi: Kocaeli Üniversitesi, TÜRKİYE, 1-2 Kasım 2011, vol.2, pp.90-99
Turan N.S., ". “Origins Of Ottoman Sociopolitical Transformation: The Emergence Of The Concept Of Secularization During The Reign Of Sultan Abdulhamid Ii." ", MESA; Middle East Studies Association: New Approaches to Late Ottoman History, Washington DC, ABD, 1-4 Aralık 2011, pp.0-0
Turan N.S., "“Ii. Abdülhamid’In İttihad-I İslam Siyasetinde Propaganda Öğesi Olarak Hicaz Demiryolu”", CIEPO; Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Tarihi Çalışmaları 6. Ara Dönem Sempozyumu, TÜRKİYE, 14-17 Nisan 2011, vol.2, pp.1195-1218
Turan N.S., "“Osmanlı-Rus İlişkilerinin Tarihsel Kırılmaları"", Rusya ve Türkiye’nin Kültürel ve Tarihsel Gelişiminin Kesişme Noktaları: III. Yuvarlak Masa Konferansı: İstanbul Üniversitesi- St. Petersburg Devlet Politeknik Üniversitesi, TÜRKİYE, 30-31 Aralık 2011, pp.0-0
Turan N.S., "“19. Yüzyılda Osmanlı Diplomasisinde Nişan Ve Madalyanın Sembolizminden Yararlanma Konusunda Bir Örnek" ", CIEPO 19, Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Dönemi Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu, TÜRKİYE, 26-30 Temmuz 2010, pp.0-00
Turan N.S., "“19. Yüzyılda Küresel Güçler Arasında Pan-İslamizm Algılaması Ve Osmanlı Hilafetinin Savunma Refleksleri"", Diplomasi Özelinde Bir Değerlendirme”, International Symposium Globalization: As a Source of Conflict or Cooperation: Girne American University Faculty of Business and Economics., KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 13-15 Mayıs/2008, pp.0-0
Turan N.S., "“İki Dünya Arasında Zarif, Rind Ve Latif Bir Prens: Dimitrie Cantemir”", Uluslararası Cantemir Sempozyumu: Romanya Konsolosluğu-İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, TÜRKİYE, 12-13 Haziran 2008, pp.0-0
Turan N.S., "“Hilafetin Kaldırılışı Sırasında Siyasal Konjonktür Ve Muhalefetin Kullandığı Argümanlar”", 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, ANKARA, TÜRKİYE, 28-30 Kasım 2007, ss.0-00
Turan N.S., "“Osmanlıdan Cumhuriyete Bir Arada Yaşama Deneyimi: Osmanlı Kültürel Dokusunun Renklerinden Biri Olarak Gayrı Müslimler”", 9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, ANKARA, TÜRKİYE, 7-9 Aralık 2005, ss.0-00
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Turan N.S., ""Osmanlı Diplomasisine Tarihsel ve Kuramsal Bir Bakış"", Gelenekten Geleceğe Diplomasinin Dönüşümü, Burak Küntay, Ed., Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.1-18, 2018
Turan N.S., "Hilafet: Erken İslam Tarihinden Osmanlı'nın Son Yüzyılına", İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İSTANBUL, 2017
Turan N.S., "Lübnan'da Ulusal Kimlik İnşası Sürecinde Müziğin Temsiliyeti, Rahbaniler ve Feyruz", Kadın ve Müzik, Şehvar Beşiroğlu- Şeyma Çak Ersoy, Ed., Milenyum Yayınları, İstanbul, ss.xx-xxx, 2017
Turan N.S., "II. Abdülhamid Döneminde Diplomaside Sembolik Dil İnşasında Nişanın Yeri:: Toplumsal Anlamda Ötekini Taltif Etmek “Şefkat Nişanı"", Halil İnalcık Armağanı III- Tarih Araştırmaları, Ahmet Özcan, Ed., Doğu Batı Yayınları Batı Yayınları, Ankara, ss.216-245, 2017 (Link)
Turan N.S., "Tasavvuf Kültüründe Bir Pîr: Hoca Ahmed Yesevi", Divan-ı Hikmet: Zikir Tertibi, Coşkun Karademir, Ed., İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., İstanbul, ss.4-25, 2017
Turan N.S., "* “Gerçek ve Üllüzyon Arasında: Birinci Dünya Savaşına Giden Süreçte Osmanlı İmparatorluğu ve Panislamizm”", Nuran Yıldırım Armağan Kitabı: Tıp Tarihinin Peşinde Bir Ömür , Hakan Etin-M. İnanç Özekmekçi, Ed., Betim Yayınları, İstanbul, ss.551-581, 2016
Turan N.S., "Eski Bir Türkiye'Den Notlar: Sabit Karamani Biyografisi", Sabit Bilir! 20. Yüzyılda Bir Hezarfen: Sabit Karamani , Arzu Karamani Pekin, Ed., Masa Yayınları, İstanbul, ss.26-34, 2014
Turan N.S., "İmparatorluk Ve Diplomasi: Osmanlı Diplomasisinin İzinde", İstanbul Bilgi Üniversitesi, İSTANBUL, 2014 (Link)
Turan N.S., "“Bir İmparatorluk Sembolü Olarak Selimiye Ve Sinan’In Mimari Yorumu”.", Edirne İçin, Yeliz Okay, Ed., Doğu Kitabevi, İstanbul, ss.51-62-, 2013 (Link)
Turan N.S., "“Evliya Çelebi’Nin Seyahatnamesi’Nde Bulgaristan’Da Tasavvuf Kültürüne Dair İzler”", Türk-Bulgar İlişkileri Üzerine Makaleler, Yeliz Okay, Ed., Doğu Kitabevi, İstanbul, ss.53-69-, 2013 (Link)
Turan N.S., "“Osmanlı Dönemi Belgrad’Indan Enstantaneler: Evliya Çelebi Seyahatnamesi’Nde Belgrad”", Türkiye-Sırbistan İlişkileri, Yeliz Okay-Tuncay Babalı, Ed., Doğu Kütüphanesi, İstanbul, ss.33-47-, 2012
Turan N.S., "“18. Yüzyılda Osmanlı Elçilerinin Rusya Sefaretnameleri Ve Rusya’Nın Tasviri”", Türk Rus İlişkileri Üzerine Makaleler, Yeliz Okay, Ed., Doğu Kütüphanesi, İstanbul, ss.23-49-, 2012
Turan N.S., "“1699 Karlowitz’E Kadar Orta Avrupa’Da Bir Osmanlı Üssünün Tarihi: Macaristan”", Macar Kardeşler, Yeliz Okay, Ed., Doğu Kütüphanesi, İstanbul, ss.9-30-, 2012
Turan N.S., "“Evliya Çelebi’Nin İstanbul Anlatısında Çingene Ya Da Kıpti Tasvirleri”, ", Ulusal Söylemde Olup Çingene Kalmak , Prof. Dr. Levent Ürer, Ed., Melek, İstanbul, ss.199-216-, 2012
Turan N.S., "“Balkanlarda Bir Osmanlı Kenti: Üsküp”, ", Türkiye-Makedonya İlişkileri , Yeliz Okay-Tuncay Babalı, Ed., Doğu Kütüphanesi, İstanbul, ss.89-100-, 2012
Turan N.S., "“Panislamizm Ekseninde Ii. Abdülhamid Diplomasisinin Uzakdoğu Asya Misyonu”", Devr-i Hamid , Prof. Dr. Metin Hülagu, Ed., Erciyes Üniversitesi, İstanbul, ss.59-89-, 2011
Turan N.S., "“Hilafetin Kaldırılışı Sürecinde Siyasal Konjonktür Ve Kullandıkları Tezler Açısından İktidar Muhalefet İlişkileri”", Türkiye’de Siyasal Muhalefet, ed. Ayşegül Komsuoğlu, 43-88, Bengi Yayınları, İstanbul, 2008., Doç. Dr. Ayşegül Komsuoğlu, Ed., Bengi, İstanbul, ss.43-88-, 2008
Turan N.S., "Hilafetin Tarihsel Gelişimi Ve Kaldırılması ", Altın, İSTANBUL, 2004
Turan N.S., "“19. Yüzyıl Osmanlı-Uzakdoğu İlişkilerine Dair Gözlemler” ", Çin’in Gölgesinde Uzakdoğu Asya , Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Ed., Bağlam , İstanbul, ss.45-73-, 2001
DİĞER YAYINLAR
Turan N.S., "Bilen Işıktaş Röportajı:Virtüozluk Targan'ın Eserleriyle Sergilendi, Cumhuriyet Kitap, 20 Aralık 2018,s. 12-13", Diger, ss.2, 2018
Turan N.S., "Tanburi Cemil'In İzinde Bir Ömür: Necdet Yaşar", Diger, ss.3-10, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi