İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kurtuluş S., Karapinar E., Özkan E., "Organik Ürün Tüketicilerinin Tipolojisi: Gönüllü Sadelik, Çevre Bilinci ve Değerler Açısından Pazar Bölümlerinin İncelenmesi ", Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.1, pp.107-142, 2019 (Link)
Özkan E., "Why Do Consumers Behave Differently in Personal Information Disclosure and Self-Disclosure? The Role of Personality Traits and Privacy Concern", Alphanumeric Journal, vol.6, no.2, pp.257-276, 2018 (Link)
Uysal A., Okumuş A., Özkan E., "Tüketici Etnosentrizminin Yerel Marketlerden Ürün Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Yerel Kampanyalara Yönelik Tutumun Aracı Rolü", Ege Akademik Bakış, vol.18, no.3, pp.387-397, 2018 (Link)
Peker A., Özkan E., Okumuş A., "Marka Genişlemesine Yönelik Tüketici Tutumlarına Etki Eden Faktörlerin Yerli Ve Yabancı Markalı Ürünler Açısından Karşılaştırılması ", Kırklareli Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.6, no.3, pp.19-37, 2017 (Link)
Yaşin B., Özkan E., Baloğlu S., "Tüketicilerin Çevrimiçi Perakende Alışveriş Sitelerine Yönelik Sadakatleri Üzerinde Memnuniyet, Güven ve Kalite Algılarının Rolü", YÖNETİM: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, vol.28, no.83, pp.24-47, 2017 (Link)
Bozbay Z., Yaman Y., Özkan E., "İnternet Perakendeciliğinde Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti Üzerindeki Rolü: Hazır Giyim ve Kitap Sektörü Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma", Journal of Transportation and Logistics, cilt.1, no.1, ss.19-38, 2016 (Link)
Özkan E., Tolon M., "The Effects of Information Overload on Consumer Confusion: An Examination on User Generated Content", Bogazici Journal: Review of Social, Economic & Administrative Studies, vol.29, no.1, pp.27-51, 2015 (Link)
Kurtuluş S., Özkan E., Öztürk S., "How Do Social Media Users in Turkey Differ in Terms of Their Use Habits and Preferences? ", International Journal of Business and Information (IJBI), vol.10, no.3, pp.337-364, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Öztürk S., Özkan E., "İş Modellerinin Teknoloji ve Tüketici Temelli Dönüşüm Sürecine Yönelik Bir Yaklaşım Önerisi", Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Ekim 2017, ss.57-58 (Link)
Özkan E., "Tüketicilerin Çevrimiçi İçeriklere Yönelik Bilgi Kalite Algılamalarında Biliş İhtiyacının Rolü", 16. Ulusal İşletmecilik Kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 2017, ss.717-730 (Link)
Bozbay Z., Özkan E., "The Effect of Brand Personality on Consumers’ Brand Preference: The Mediating Role of Self-Expressive Value of Brand", International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP 2016), İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Kasım 2016, pp.3536-3553 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Özkan E., "Kaynak ve Bilgi Kredibilitesi Açısından Tüketici Bilgi Edinme Sürecinin Modellenmesi", İktisadî Araştırmalar Vakfı İktisadi İşletmesi Yayınları, İSTANBUL, 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi