İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Özçelik G., Uyargil C.B., "• A Conceptual Framework For Line Managers’ Hrm Implementation Effectiveness: Integrating Social Context And Amo Theories", Journal of Business, Economics and Finance, cilt.4, ss.289-301, 2015
Özçelik G., Sevinç L., Uyargil C.B., "EKİBE DAYALI YAPILARDA SEÇME VE YERLEŞTİRME SÜRECİNDE ÇOKLU DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI VE BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI ", İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.44(2), ss.56-64, 2015
Uyargil C.B., "Bilgi Çağında İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Değişen Rol Ve Sorumlulukları", İ.Ü. İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, cilt.25, ss.0-20, 1996
Uyargil C.B., "İnsan Kaynaklarının Eğitim Ve Geliştirilmesinde “Facilitator” Rolü Ve Öğrenme Sürecinin Etkinliğine Katkısı", İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.0-20, 1996
Uyargil C.B., "Globalleşen Emek Piyasalarında İnsan Kaynakları Yönetimi", Yönetim, cilt.23, ss.0-20, 1994
Uyargil C.B., "Astın Kendini Değerlendirdiği Performans Değerlendirme Sistemlerinde Tevazu Faktörü (Modesty Bias) Ve Bir Örnek Olay Çalışması", Yönetim, cilt.23, ss.0-20, 1994
Uyargil C.B., "Performans Geliştirme Ve Değerleme Tekniği Olarak Coaching", Yönetim, cilt.22, ss.0-20, 1993
Uyargil C.B., "İş Analizlerinin Personel Yönetimi Faaliyet Ve Programları Ile İlişkileri", Verimlilik Dergisi, cilt.21, ss.0-20, 1992
Uyargil C.B., "Teknolojik Gelişme Sürecinde Gözetimcilerin Değişen Rol Ve İşlevleri", İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.-, ss.0-20, 1986
Uyargil C.B., "Vardiyalı Çalışma Düzeni Ve Çalışanlar Üzerindeki Psiko-Sosyal Sonuçları", İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.-, ss.0-20, 1986
Uyargil C.B., "Ücret Yönetiminde Ücret-Performans İlişkisi", İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayını, cilt.-, ss.0-20, 1985
Uyargil C.B., "Terfi Kararlarında Değerleme Merkezi Yaklaşımı", İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.-, ss.0-20, 1985
Uyargil C.B., "Modern Örgüt Yaşamında Esnek Çalışma Saatleri", İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.-, ss.0-20, 1984
Uyargil C.B., "Kişinin Genel Yaşam Tatmininde İşinin Önemi", İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.-, ss.0-20, 1983
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Özçelik G., Aybas M., Uyargil C.B., "Kişiye Bağlı Sözleşmelerin Kariyer Başarısına Etkisinde Algılanan İstihdam Edilebilirliğin Aracı Rolü", 15th Ulusal İşletmecilik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2016, ss.10-15
Kanten P. , Uyargil C.B., Kanten S., "Hat Yöneticilerin Yönetim Tarzlarını Etkileyen Faktörler: Örgüt Yapısı ve İnsan Kaynakları Departmanının Stratejik Roller", 24.Ulusal Yöentim ve Organizasyon Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 2016, ss.100-105
Uysal B., Uyargil C.B., "• İş Özerkliği ve İşin Karmaşıklığı İş Özelliklerinin Proaktif İş Davranışı Üzerindeki Etkisinde Rol Ötesi Özyeterliliğin Aracı Rolünün Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma ", 15th Ulusal İşletmecilik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2016, ss.100-105
Aybas M., Uyargil C.B., "Ekip Performansının Ölçümü Ve Değerlendirmesine Yönelik Bütünleşik Bir Model Önerisi", Global İşletme Araştırmaları Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-5 Haziran 2015, ss.1-5
Uyargil C.B., "EKİBE DAYALI YAPILARDA SEÇME VE YERLEŞTİRME SÜRECİNDE ÇOKLU DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI VE BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI ", 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 14 Mayıs - 16 Temmuz 2015, ss.583-591
Özçelik G., Uyargil C.B., "• A Conceptual Framework For Line Managers’ Hrm Implementation Effectiveness: Integrating Social Context And Amo Theories ", 11th International Strategic Management Conference, Viyana, AVUSTURYA, 23-25 Temmuz 2015, pp.1-5
Özçelik G., Sevinç L., Uyargil C.B., "Ekibe Dayali Yapilarda Seçme Ve Yerleştirme Sürecinde Çoklu Değerlendirme Yaklaşimi Ve Bir Örnek Olay Çalişmasi ", 23.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, MUĞLA, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 2015, ss.1-5
Demir R., Uyargil C.B., "Çalışanların Ücretlerine Yönelik Eşitlik Algıları Ile İşten Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Ve Konuyla İlgili Bir Araştırma", 2. Örgütsel Davranış Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 7-8 Kasım 2014, ss.100-100
Özçelik G., Uyargil C.B., "Performans Yönetimindeki Paradoks: Yetkinlikler Örgütsel Vatandaşlık Davranışını Değerlendiriyor Mu?", 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, KONYA, TÜRKİYE, 22-24 Mayıs 2014, ss.0-5
Elmas S., Kirbaşlar M., Uyargil C.B., "Yüksek Performansli İş Sistemleri Ve Örgüte Bağlilik İlişkisi Üzerine Bir Araştirma", 1. Örgütsel Davranış Kongresi, SAKARYA, TÜRKİYE, 15-16 Kasım 2013, ss.1-5
Çakmak Otluoğlu K. Ö., Uyargil C.B., "İkinci Ve Üçüncü Kuşak Aile Üyelerinin Güncel Kariyer Yaklaşımları Açısından Kariyer Planlarının İncelenmesine İlişkin Bir Araştırma", 5. Aile İşletmeleri Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 13-14 Nisan 2012, ss.1-5
Uyargil C.B., Aydinli Kulak F., "İlaç Sektöründe Firma Ölçeği Açısından İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Karşılaştırmalı Bir Araştırma", 19. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 26-28 Mayıs 2011, ss.1-5
Uyargil C.B., "Kobilerde İşgücü Verimliliği Açısından İnsan Kaynakları Yönetiminin Yeri Ve Kobi Yöneticilerinin Konuya Yaklaşımı", 7. Kobiler ve Verimlilik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 25-26 Ekim 2011, ss.1-5
Çakmak Otluoğlu K. Ö., Ünsal Akbiyik B.S., Uyargil C.B., "İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Flexicurity (Güvenceli Esneklik) Kavramı-Mikro Düzeyde Bir Analiz", 16. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKİYE, 16-18 Mayıs 2008, ss.1-5
Çakmak Otluoğlu K. Ö., Ünsal Akbiyik B.S., Uyargil C.B., "Kurumsal Ve Uygulama Açısından İşletmelerde İnsan Kaynakları Departmanlarının Büyüklüğünü Belirleyen Faktörler", 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, SAKARYA, TÜRKİYE, 25-27 Mayıs 2007, ss.1-5
Çakmak Otluoğlu K. Ö., Ünsal Akbiyik B.S., Uyargil C.B., "İşletme Büyüklüğünün Mezuniyet Aşamasına Gelen Öğrencilerin İş Arama Sürecindeki Tercihleri Üzerine Etkisi Ve Kobi’Lerin Ik Temin Ve Seçim Sürecindeki Temel Sorunları", 3. Kobiler ve Verimlilik Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 17-18 Kasım 2006, ss.1-5
Uyargil C.B., Tüzüner V.L., "İky’Nin Üstlendiği Roller Çerçevesinde İk Departmanının Kurmay Niteliğinin Yeniden Tanımlanmasına İlişkin Kavramsal Bir Çalışma", 12. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, BURSA, TÜRKİYE, 27-29 Mayıs 2004, ss.1-5
Uyargil C.B., "İşletmelerde İnsan Kaynakları Fonksiyonunun Stratejik Niteliğinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", 8. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, NEVŞEHİR, TÜRKİYE, 25-27 Mayıs 2000, ss.1-5
Uyargil C.B., "Astın Kendini Değerlendirdiği Performans Değerlendirme Sistemlerinde Tevazu Faktörü Ve Bir Örnek Olay Çalışması", 2. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, AYDIN, TÜRKİYE, 16-18 Mayıs 1994, ss.1-5
Uyargil C.B., "Performansa Dayalı Ücret Planlarının Etkililiği, Başarısı Ve Örgütsel Etkinlik Ile İlişkisi", 6. Ulusal I·s¸letmecilik Kongresi , ANTALYA, TÜRKİYE, 12-14 Kasım 1994, ss.1-5
Uyargil C.B., "Globalleşen Emek Piyasalarında İnsan Kaynakları Yönetimi", 1. YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKİYE, 20-22 Mayıs 1993, cilt.-, ss.1-5
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ö.Z., Uyargil C.B., Acar A.C., Özçelik A.O., Dündar G.İ., Ataay İ.D. , et al., "İş Analizi Ve Iş Dizaynı", İnsan Kaynakları Yönetimi, Sadullah, Ö.Z., Ed., Beta Basım A.Ş., İstanbul, ss.49-86, 2015
Ö.Z., Uyargil C.B., Acar A.C., Özçelik A.O., Dündar G.İ., Ataay İ.D. , et al., "Performans Değerlendirme", İnsan Kaynakları Yönetimi, Sadullah, Ö.Z., Ed., Betaz Basım A.Ş., İstanbul, ss.212-264, 2015
Uyargil C.B., "Performans Yönetimi Sistemi", Beta, İSTANBUL, 2013
Sadullah Ö.Z., Uyargil C.B., Acar A.C., Özçelik A.O., Dündar G.İ., Ataay İ.D. , Adal Z., Tüzüner V.L., "İş Analizi Ve İş Dizaynı, Performans Değerlendirme", İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Ömer Z. Sadullah, Ed., Beta Yayınevi, İstanbul, ss.49-84; 212-264-, 2013
Uyargil C.B., "İşletmelerde Performans Yönetimi", Arukan Basım Yayım Dağıtım Ltd, İSTANBUL, 2008
DİĞER YAYINLAR
Özçelik A.O., Uyargil C.B., Dündar G.İ., Sadullah Ö.Z., Tüzüner V.L., Acar A.C., "Cranet Uluslararası Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Araştırması 2005 Türkiye Raporu", Teknik Rapor, ss.60, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi