İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İşletme Fakültesi, 1978 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Doktora, 2015-2016
İnsan Kaynakları Geliştirme, Yüksek Lisans, 2014-2015
İnsan Kaynakları Yönetimi'nin Kuramsal Temelleri, Doktora, 2014-2015
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Doktora, 2012-2013
İnsan Kaynakları Geliştirme, Yüksek Lisans, 2012-2013
Örgütsel Davranış, Yüksek Lisans, 2012-2013
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Doktora, 2012-2013
İnsan Kaynakları Geliştirme, Yüksek Lisans, 2012-2013
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, B.Ünsal Akbıyık, "İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının örgüte bağlılığa katkısında çalışma şekillerinin rolü: Konaklama işletmelerinde bir araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Doktora, K.Çakmak Otluoğlu, "Çalışma yaşamındaki güncel gelişmeler doğrultusunda değişen kariyer yaklaşımları ve örgüte bağlılığa etkisine ilişkin bir araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2011.
Doktora, S.Bozkurt, "İnsan kaynakları uygulamaları, örgütsel vatandaşlık davranışı ve finansal performans arasındaki ilişkinin incelenmesi: Bankacılık sektöründe bir araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2010.
Doktora, S.Perek, "The board of directors as one of the mechanisms of corporate governance and its impact on the performance of Turkish family companies: A survey ", IŞIK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme, Haziran, 2009.
Doktora, F.Aydınlı, "Kurumsal teori açısından insan kaynakları yönetiminde farklılık ve benzerlikler ve konuya ilişkin bir arastırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme/İKY, Haziran, 2007.
Doktora, N.Polat Dede, "İnsan kaynakları yöneticilerinin değişen rolleri ve yetkinlikleri ve bir araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Doktora, F.Yıldırım, "The factors that affect the company's b2b overall use throughout the b2b portal transactions and a survey in turkey", IŞIK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Haziran, 2007.
Doktora, Y.Çetmeli, "Organizasyonlarda küçülme stratejilerinde insan kaynakları planlaması ve türk hava kuvvetlerinin küçülme stratejisine ilişkin bir öneri ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2006.
Doktora, O.Bayraktar, "İnsan kaynakları yönetiminde yetkinliklerin kullanılması ve bankacılık sektöründe bir vaka araştırmas", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2002.
Doktora, V.Tüzüner, "İnsan kaynakları yönetimi faaliyetlerinin değerlendirilmesine yönelik bir araştırma ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2002.
Doktora, M.Özgeldi, "Şirket birleşmelerinde insan kaynakları yönetiminin önemi ve bir örnek olay çalışması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2001.
Doktora, G.Durucan, "Küçük ve orta ölçekli işletmelerde yönetim sorunları ve Trakya bölgesindeki orta ölçekli işletmelerde yönetici özelliklerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2000.
Doktora, L.Sevinç, "Stratejik insan kaynakları yönetiminde kara kutu kavramı ve örgütsel performans üzerindeki etkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, D.Buz Durak, "Örgüt desteğinin duygusal emek üzerindeki etkisi ve insan kaynakları çalışanlarına ilişkin bir araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, S.Elmas Atay, "Kariyer Yönetiminde İş Değerleri Kavramı ve Bir Araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, S.Kurtuldu, "Güncel kariyer yaklaşımlarının kariyer başarısına etkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, E.Kuzulu Kanaslan, "Yabancı yöneticilerde kültürel zeka ile kültürler arası uyum ilişkisi ve bir araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, S.Elmas Atay, "İşyerinde mobbing ve çalışanların işten ayrılma niyeti üzerine etkilerine ilişkin bir araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2012.
Yüksek Lisans, E.Küçükköseleci, "Teknolojik gelişmelerin insan kaynakları yönetimi uygulamalarına etkisi ve bir araştırma ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2009.
Yüksek Lisans, F.Feryal Baştürk, "Ücret tatmini ile ücret yönetiminde örgütsel adalet algısı arasındaki ilişki ve bir araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, N.Gençoğlu, "Ekip çalışmasında çatışma yönetimi ve havayolu işletmeciliğinde kabin ekipleri üzerine bir araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2009.
Yüksek Lisans, E.Saka, "Şirket birleşmelerinin çalışanlar üzerindeki etkileri ve bu süreçte insan kaynakları yönetiminin önemi ve bankacılık sektöründe bir araştırma.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme/İKY, Temmuz, 2008.
Yüksek Lisans, E.Saka, "Şirket birleşmelerinin çalışanlar üzerindeki etkileri ve bu süreçte insan kaynakları yönetiminin önemi ve bankacılık sektöründe bir araştırma.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, Ö.Baştak, "Eğitim programlarının etkinliğinin değerlendirilmesi ve emniyet teykilatına yönelik araştırma ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2006.
Yüksek Lisans, P.Zorlu Yücel, "Örgütsel güven ve iş tatmini ilişkisi ve bir araştırma ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2006.
Yüksek Lisans, K.Çakmak (Otluoğlu), "Performans değerlendirme sistemlerinde örgütsel adalet algısı ve bir örnek olay çalışması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, B.Kavasoğlu, "Kişiye dayalı ücret yapısı ve beceri/Yetkinliklerin ücret yapısı içerisindeki yerine ilişkin bir örnek olay çalışması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2004.
Yüksek Lisans, Y.Can, "Organizasyonlarda eğitim geliştirme süreci ve K.K.`de birlik eğitim programlarının uygulama ilkelerine yönelik bir araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2003.
Yüksek Lisans, N.Erer, "İnsan kaynakları yönetimi politika ve uygulamaları açısından iki kariyerli aileler ve iki kariyerli ailelerin özelliklerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2002.
Yüksek Lisans, E.Serhatoğlu, "İnsan kaynakları yönetimi işlevlerinde yönetim danışmanlğından yararlanma ve Türkiye'deki yönetim danışmanlığı firmaları ile ilgili bir araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2002.
Yüksek Lisans, C.Polat, "İnsan kaynakları yönetiminde bilgi teknolojisi uygulamaları ve elektronik haberleşme sektöründe konuya ilişkin bir araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2001.
Yüksek Lisans, Ş.Vatansever Durgut, "Sağlık kuruluşlarında iş güvenliği ve meslek hastalıkları ve İ. Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile S.S.K. İstanbul hastanelerinde iş güvenliği ve meslek hastalıklarına ilişkin bir araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 1999.
Yüksek Lisans, E.Akbal, "Primer hemşirelik sisteminin organizasyonu ve uygulanabilirliğine yönelik bir araştırma ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1999.
Yüksek Lisans, H.Akgün, "İşletmelerde iş kazalarının çalışanların kişisel nitelikleri ile ilişkisi ve otomotiv sektöründeki bir işletmede yapılan iş kazaları analiz çalışması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1999.
Yüksek Lisans, N.Büyükbayramoğlu, "Personel temininde iç kaynaklardan yararlanma politikası ve iş tatminine etkisine yönelik bir örnek olay çalışması ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 1999.
Yüksek Lisans, C.Kab, "İnsan kaynakları yönetiminin gelişimi ve sendikaların işlevleri üzerindeki etkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1998.
Yüksek Lisans, F.Kahveci, "Toplam kalite yönetim felsefesi ve toplam kalite yönetiminde insan unsurunun yeri ve önemi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 1998.
Yüksek Lisans, İ.Soykan, "Çalışanların verimliliği açısından ergonomi ve Antalya bölgesindeki dört ve beş yıldızlı otellerin mutfaklarının ergonomik şartlara uygunluğunun araştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1997.
Yüksek Lisans, F.Cingil, "İnsan kaynakları yönetiminde disiplin sistemleri ve üç askeri hastanenin disiplin sistemine ilişkin bir örnek olay çalışması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1996.
Yüksek Lisans, A.Tüzün, "Günümüzde insan kaynakları yönetiminde stratejik yönelim gösterme gereği ve bir örnek olay çalışması ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 1996.
Yüksek Lisans, F.Cingil, "İnsan kaynakları yönetiminde disiplin sistemleri ve üç askeri hastanenin disiplin sistemine ilişkin bir örnek olay çalışması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1996.
Yüksek Lisans, M.Anık, "Personel terfi sistemlerinde başlıca değişkenler ve bir örnek olay araştırması ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 1996.
Yüksek Lisans, E.Albay, "Personel planlamasını etkileyen faktörler ve özel ticaret bankalarında personel sayısını etkileyen değişkenler üzerine bir araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 1995.
Yüksek Lisans, M.Demirbağ, "Sendikaların iktisadi olmayan faaliyetleri ve bu faaliyetlere ilişkin bir araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 1995.
Yüksek Lisans, V.Kazımbek (Tüzüner), "İşletmelerde kariyer planlama programlarına tabi tutulan özel kariyer grupları ve ilaç sektöründe bir uygulama", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1995.
Yüksek Lisans, V.Yıldırım, "Örgütsel yaşamda tükenmişlik duygusu doktor ve hemşirelerin tükenmişlik duygularını belirlemeye yönelik bir araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 1995.
Yüksek Lisans, E.Belen, "İşletmelerde eğitim işlevinin etkin yönetiminde eğitici eğitiminin önemi ve bankacılık sektöründe bankaların kendi eğitimci personelinin niteliklerine ilişkin bir araştırma ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 1995.
Yüksek Lisans, E.Birinci, "Performans değerlendirme sonuçlarının ücretlere yansıtılması ve konuyla ilgili bir örnek olay çalışması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1995.
Yüksek Lisans, O.Baba, "Çok uluslu işletmelerin uluslararası yönetim düzeyinde ve ev sahibi ülkelerde karşılaştıkları personel yönetimi sorunları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 1994.
Yüksek Lisans, A.Dolu, "İşletmelerde işbaşı eğitimi ve rotasyon eğitimi uygulamasına ilişkin bir araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1993.
Yüksek Lisans, P.Çizioğlu, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre performans değerlendirme ve birinci sicil amirleri ile yapılan bir araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1993.
Yüksek Lisans, M.Özgeldi, "Yöneticilerin katıldıkları eğitim programlarının etkinliğinin belirlenmesi ve bir araştırma ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1992.
Yüksek Lisans, M.Onay, "Turizm hizmet endüstrisinde eğitim fonksiyonu ve konaklama sektöründe kat hizmetleri departmanı için bir modüler eğitim modeli önerisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1992.
Yüksek Lisans, S.Bıyıklı, "Çalışma ortamlarında çevre koşullarının ergonomik açıdan incelenmesi ve işgücü verimliliği üzerine etkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 1992.
Yüksek Lisans, N.Yıldız, "Çalışma zamanı ve çalışma zamanı yöntemlerinin organizasyonlar üzerindeki etkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1991.
Yüksek Lisans, N.Ezer, "Yönetimde bilgisayar ve yöneticinin bilgisayar kullanımı konusundaki tutumu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1990.
Yüksek Lisans, G.Uyarer, "Çokuluslu işletmelerin organizasyonel özellikleri ve organizasyon yapısı içinde insan kaynakları yönetiminin önemi -örnek olay çalışması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 1990.
Yüksek Lisans, T.Güneş, "Kurumsal sosyal sorumluluk algısı ile kuruma bağlılık arasındaki ilişki bir örnek olay çalışması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi