İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Abdullah Azmi BİLGİN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Edebiyat Fakültesi
Bölüm : Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü
Ana Bilm Dalı : Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4555700 | Dahili : 16035
Faks : +90 211 5114371
E Posta Adresi : azmi.bilginistanbul.edu.tr | aazmibilgingmail.com
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/azmi.bilgin/cv
Ofis : Edebiyat Fakültesi
Posta Adresi : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Laleli, İstanbul.
Eğitim Bilgileri
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI, 1978-1982
Yaptığı Tezler
Doktora, "Nazmü’l-hilâfiyyât Tercümesi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Haziran, 1990.
Yüksek Lisans, "Kadı Burhâneddin Dîvânı’nın Gramer ve İndeksi (s.151-180)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Ocak, 1986.
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Arapça Dil Kursu, Burgiba Enstitüsü, 1993
Araştırma Alanları
Dil ve Edebiyat
Web Of Science Araştırma Alanları
Literature
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2006 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1999 - 2006
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1995 - 1999
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiya Fakültesi, 1992 - 1995
Verdiği Dersler
Uzmanlık Alan Dersi, Doktora, 2012-2013
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2012-2013
XI-XIV. Yy. Türk Edebiyatı Tarihi, Lisans, 2012-2013
XI-XIV. Yy. Türk Edebiyatı Tarihi (İ.Ö), Lisans, 2012-2013
Eski Türk Edebiyatında Edebiyat Çevreleri, Lisans, 2012-2013
Eski Türk Edebiyatında Edebiyat Çevreleri (İ.Ö), Lisans, 2012-2013
Yönetilen Tezler
Doktora, R.Doğan, "Bursevi Muhyiddin Halife’nin İbretname’si", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2008.
Doktora, H.Taş, " Vahyî Divanı ve İncelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2004.
Doktora, L.Alptekin, " Cemal Halveti’nin Tasavvufi Mesnevileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, S.Köseoğlu, "Hazânetü’l-envar (Metin ve İnceleme)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, Y.Şentürk, " Beş Şair Bağlamında XVII. Yüzyıl Türk Tasavvuf Şiiri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, A.Güneş, " İbnü’r-Reşad Ali Ferruh’un Kerbela Adlı Eseri (Metin-İnceleme)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2013.
Yüksek Lisans, S.Yavuz, "Hulvi Divanı ve İncelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2011.
Yüksek Lisans, Ü.İlbak, " Divan-ı Şems-i Hayali: Tuhfetü’l-uşşâk:metin ve inceleme", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, D.Şentürk, "19. yy şairlerinden Hatice Nakiyye Hanım’ın Divanı’nın transkripsiyonlu metni ve incelenmesi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, A.Cançelik, "18.Yüzyıl Divan Şiiri-Musiki İlişkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2010.
Yüksek Lisans, E.Egüz, "Priştineli Nuri Divanı ve İncelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2009.
Yüksek Lisans, E.Yakut, "Saib-i Tebrizi divanı şerhi’nin incelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2008.
Yüksek Lisans, A.Kara, " İzzi divanı : tenkitli metin-inceleme", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2007.
Yüksek Lisans, B.Alpaydın, "Refî‘-i Kâlâyî Divanı: inceleme,metin", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2007.
Yüksek Lisans, A.Oktay, " İshak Çelebi Divanında Sosyal, Kültürel ve Tarihsel Doku", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2003.
Yüksek Lisans, Y.Yılmaz, "Müstakimzade’ye Göre Bazı Manzumelerin Şerhi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2001.
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Bilgin A.A., "Ümmî Sinan’In Hayatı, Şahsiyeti Ve Eserleri", Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.XXIX, ss.13-30, 2000
Bilgin A.A., "Abdullah Nidâî Ve İki Şiiri", Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, ss.61-71, 1997
Bilgin A.A., Kaçalin M.S., "+Lagu/+Legü Eki Üzerine", Türkiyat Mecmuası, ss.69-84, 1997
Bilgin A.A., "Fuad Köprülü Ve Tekke Edebiyatı", İlmî Araştırmalar, ss.47-53, 1997
Bilgin A.A., "Tasavvufî Düşünce Ve İlk Mutasavvıf Türk Şâirlerinde Müsâmaha Ve Birlik Fikri", Erdem, cilt.VIII/24, ss.895-908, 1996
Bilgin A.A., "Tasavvuf Ve Tekke Edebiyatı", İlmî Araştırmalar, ss.61-82, 1995
Bilgin A.A., "Türk Edebiyatında Nasihatnâme Ve Emre’Nin Terceme-I Pendnâme-I Attâr’I", Türk Dünyası Araştırmaları, ss.197-208, 1994
Bilgin A.A., "Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Karışık Dil Unsurları Taşıyan Eserler Ve Dil Özellikleri", Türk Dünyası Araştırmaları, ss.63-76, 1990
Kitap ve Kitap Bölümleri
Bilgin A.A., "Nazmü’L-Hilâfiyyât Tercümesi", TDK, ANKARA, 1996
Bilgin A.A., "Temel Türkçe Sözlük, I-Iii", Tercüman, İSTANBUL, 1985
Diğer Yayınlar
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi