İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ölmez M., "Anadolu Ağızları Sözlüğü’ne Ekler Projesinin 2006’daki Durumu", Türk Dilleri Araştırmaları, pp.187-192, 2010
Ölmez M., "Türkiye’deki Ağız Çalışmaları ve Dizin Bölümleri", Türk Dilleri Araştırmaları, pp.223-304, 2009
Ölmez M., "Tuva Atasözlerinden Seç¬meler", Sibirische Studien / Sibirya İncelemeleri, vol.4, pp.50-128, 2009
Ölmez M., "Türkçenin Etimoloji Sözlükleri ve Soyağacı", Türklük Bilgisi Araştırmaları / Journal of Turkish Studies, pp.405-414, 2008
Ölmez M., "Divanü Lugati’t-Türk’teki Atasözleri Üzerine", Türk Dili, Dil ve Edebiyat Dergisi, pp.525-527, 2008
Ölmez M., "Eski Türk yazıtlarındaki eşük, kedimlig ve teve Üzerine", Festschrift in Honor of Talat Tekin / Türk Dilleri Araştırmaları, pp.333-340, 2008
Ölmez M., "Lİ, YONGSONG, KİM JUWON, Some Newly Identified Words in “Fuyu Kirghiz” (Part 1)", Ural-Altaische Jahrbücher, vol.21, pp.141-188, 2007
Ölmez M., "On Mongolian asara- “to nourish” and Turkish aşa- “to eat” From Middle Mongolian to Modern Turkic Languages", Türk Dİlleri Araştırmaları, pp.237-247, 2007
Ölmez M., "Fuyu Kırgızcası Hakkında Yeni Bilgiler ve Türkolojiye Katkıları", Sibirische Studien / Sibirya İncelemeleri, vol.2, pp.65-70, 2007
Ölmez M., "Türkiye’deki Ağız Çalışmalarının Sözlükleri ve İlk Ağız Sözlükleri", Türk Dİlleri Araştırmaları, pp.205-210, 2006
Ölmez M., "Fuyu Kırgızcasında Geçmiş Zaman biçimleri", Sibirische Studien / Sibirya İncelemeleri, vol.1, pp.117-124, 2006
Ölmez M., "Türkçede Dinî Tabirler Üzerine", Türk Dilleri Araştırmaları, pp.213-218, 2005
Ölmez M., "Çağdaş Türk Dillerinde Kutadgu Bilig Çevirileri", Türk Dilleri Araştırmaları, pp.103-125, 2004
Ölmez M., "Kaşgarlı Mahmut’un Kabri ve Yurdu ", Türk Dilleri Araştırmaları, pp.207-239, 2004
Ölmez M., "Türkçe’nin ve Türk Dillerinin Yaşı Konusu", Toplum ve Bilim, ss.62-74, 2003
Ölmez M., "Eski Türkçe Etimolojiler (1)189-198.", Türk Dİlleri Araştırmaları, pp.189-198, 2002
Ölmez M., "Chinesische Lehnwörter in uigurischer Xuanzang-Biographie, Kapitel III ", Studies on the Inner Asian Languages, vol.XVII, pp.171-188, 2002
Ölmez M., "Eski Türk Şiirine Kısa Bir Bakış", Hece Dergisi, ss.7-14, 2001
Ölmez M., "Fu-yü Kırgızcası ve Akrabaları ", Türk Dilleri Araştırmaları, pp.137-152, 2001
Ölmez M., "Dil Devrimi Sonrası Ad ve Soyadlarımız, [In Memoriam Agâh Sırrı Levend, guest editor G. Kut]", Türklük Bilgisi Araştırmaları / Journal of Turkish Studies, vol.2, pp.107-117, 2000
Ölmez M., "Tuvacanın Eskiliği Üzerine", Türk Dilleri Araştırmaları, pp.133-138, 2000
Ölmez M., "Sibir Çevresi Türk Dilleri ve Sözlükleri", Kebikeç, ss.141-148, 1999
Ölmez M., "Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler (3)", Türk Dilleri Araştırmaları, pp.59-65, 1999
Ölmez M., "Günümüz Türk Dilleri ve Sözlükleri (Ek: Halaçça ve Salarca Hakkında Bir Kaç Söz)", Kebikeç, ss.149-152, 1999
Ölmez M., "“Eski Uygurca odug sak İkilemesi Üzerine”", Türk Dili Araştırmaları, pp.35-47, 1998
Ölmez M., "Eski Türk yazıtları ve Bugünkü Durumu", Çağdaş Türk Dili, ss.2-6, 1998
Ölmez M., "“Etimoloji Sözlükleri”", Kebikeç, ss.175-183, 1998
Ölmez M., "“Potanin’s Yellow Uigur Material and its Importance Today”", Studia Turcologica Cracoviensia, Language and Culture of Turkic Peoples, pp.149-182, 1998
Ölmez M., "“Eski Türkçenin Sözlükleri”", Kebikeç, ss.119-123, 1998
Ölmez M., "“Tarihî Türk Dillerinin Sözlükleri”", Kebikeç, ss.109-110, 1998
Ölmez M., "“Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler (2)” ", Türk Dilleri Araştırmaları, pp.175-186, 1997
Ölmez M., "“Chinesische Lehnwörter in uigurischer Xuanzang-Biographie (II) (Uygurca Xuanzang-Biyografisindeki Çince Alıntılar. II)”", Türk Dili Araştırmaları, pp.131-166, 1996
Ölmez M., "“Sarı Uygurlar ve Sarı Uygurca”", Çağdaş Türk Dili, ss.31-37, 1996
Ölmez M., "“Tuvalar ve Tuvaca”", Çağdaş Türk Dili, ss.10-17, 1996
Ölmez M., "“Ülkü ve Dil Yazıları”", Kebikeç, ss.143-160, 1996
Ölmez M., "“Hakaslar ve Hakasça”", Çağdaş Türk Dili, ss.6-21, 1996
Ölmez M., "“Eski Türk Yazıtlarında Yabancı Öğeler (1)”", Türk Dilleri Araştırmaları, pp.227-229, 1995
Ölmez M., "“Çağdaş Türk Dillerinde Kutadgu Bilig Çevirileri”", Kebikeç, pp.43-52, 1995
Ölmez M., "“Halaçlar ve Halaçça”", Çağdaş Türk Dili, ss.15-22, 1995
Ölmez M., "“Uygurca Xuanzang-Biyografisindeki Çince Alıntılar”", Türk Dilleri Araştırmaları, pp.109-143, 1994
Ölmez M., "“Eski Uygurca Xuanzang Biyografisine Ait Bir Okuyucu Kaydı”", Türk Dilleri Araştırmaları , pp.159-166, 1993
Ölmez M., "“Ein weiteres alttürkisches Pañcatantra-Fragment” ", Ural-Altaische Jahrbücher, vol.12, pp.179-191, 1993
Ölmez M., "“Uygurca üçük ‘kürk’” ", Türk Dilleri Araştırmaları, pp.47-52, 1992
Ölmez M., "“Ana Altayca Sözbaşı *d-”.", Türk Dilleri Araştırmaları, pp.167-190, 1991 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ölmez M., "“Radloff Sözlüğünün Yeni Bir Yayımı Nasıl Olmalıdır?”", VIII. Uluslararası Türk Dilbilimi Kurultayı / VIIIth International Conference on Turkish Linguistics, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.365- (Link)
Ölmez M., "Mançurya’daki Fuyu Kırgızları ve Dilleri", Büyük Türk Dili Kurultayı, Bilkent Üniversitesi, ANKARA, TÜRKIYE, - , pp.753-
Ölmez M., "Kırgızca ve Eski Türkçe Arasında Sözlüksel Karşılaştırmalar, (İhsan Doğramacı’ya Armağan)", II. Uluslar arası Büyük Türk Dili Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, - , pp.423-
Ölmez M., "Çağataycadaki Eskicil Öğeler Üzerine, Mustafa Canpolat Armağanı, yay. Aysu Ata, Mehmet Ölmez", Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.135-
Ölmez M., "Süryanî Harfli Eski Uygurca Bir Tıp Metni", 3. Uluslararası Türk Dil Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, - , pp.815-
Ölmez M., "“Eski Türk Yazıtlarının Yeni Bir yayımı nasıl Olmalıdır?”, , 2010, 211-219.", I. Uluslar arası Uzak Asya’dan Ön Asya’ya Eski Türkçe Bilgi Şöleni, AFYON, TÜRKIYE, 18-20 Kasım 2010, pp.211-219
Ölmez M., "Oğuzların En Doğu’daki Kolları: Salırlar ve Dilleri (1)", IV. Uluslararası Büyük Türk Dili kurultayı, Kırım Simferopol (Akmescit), UKRAYNA, 26-28 Eylül 2009, pp.436-438
Ölmez M., "Divanu Lugati't-Turk’teki Tek Örnekler Üzerine (1)", Doğumunun 1000. Yılı Dolayısıyla Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 17-19 Ekim 2008, pp.295-297
Ölmez M., " Wilhelm Radloff’un Gagauz Halk Edebiyatı Metinleri ve Yeniden Yayımı Konusu", XIV. Kıbatek Edebiyat Sempozyumu (Gagauz Kültürü ve Edebiyatı), Chişinau, MOLDOVA, 6-10 Ekim 2007, pp.347-348
Ölmez M., "“Sözvarlığı Açısından Fu-yü Kırgızları ve Dilleri”", XII. Dilbilim Kurultayı, İÇEL, TÜRKIYE, 14-16 Mayıs 1998, ss.187-196
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Ölmez M., "Köktürkçe ve Eski Uygurca Dersleri", Kesit Yayınları, İSTANBUL, 2017
Ölmez M., " Siglinde Dietz, Klaus Röhrborn, Die alttürkische Xuanzang-Biographie V", Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2015
Ölmez M., "Orhon-Uygur Hanlığı Dönemi Moğolistan’daki Eski Türk Yazıtları, Metin-Çeviri-Sözlük", Bilge Su Yayınları, İSTANBUL, 2012
Ölmez M., "Kulturelle und sprachliche Identität unter den zentralasiatischen Tu¨rken nach osmanischen Reiseberichten", in: Studies in Turkic philology. Festschrift in honour of the 80th birthday of Professor Geng Shimin, Dingjing Z., Yakup A., Eds., Minzu University Press, Beijing, pp.377-386, 2009
Ölmez M., " Li, Yong-song, Lee Ho-young, Choi Hyong-won, Kim Geon Sook, Lee Dong Eun, A Study of the Middle Chulym Dialect of the Chulym Language ", Seoul National University Press, Seoul, 2008
Ölmez M., "Alttürkische Etymologien (2)", in: Aspects of research into Central Asian Buddhism. In Memoriam Kogi Kudara, Zieme, P., Eds., Brepols Publishers , Turnhout, pp.229-236, 2008
Ölmez M., "Tuwinischer Wortschatz mit alttürkischen und mongolischen Parallelen - Tuvacanın Sözvarlığı Eski Türkçe ve Moğolca Denklikleriyle", Harrassowitz Verlag Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica , Wiesbaden, 2007
Ölmez M., "The Vocabulary of Mongolian in South Siberian Turkic Languages", in: Contact des langues, II, Les mot voyageurs et l’Orient, Bozdemir, M., Bosnalı, S., Eds., Boğaziçi Üniversitesi yayınları, istanbul, pp.63-76, 2006
Ölmez M., "Die alttürkische Xuanzang-Biographie II", in: Splitter aus der Gegend von Turfan. Festschrift für Peter Zieme anläßlich seines 60. Geburtstags., Ölmez, M./ Raschmann, S.-C., Eds., İstanbul-Berlin 2002, istanbul-Berlin, pp.199-242, 2002 (Link)
Ölmez M., "Die alttürkische Xuanzang-Biographie III. Nach der Handschrift von Leningrad, Paris, Peking und St. Petersburg sowie nach dem Transkript von A. v. Gabain. Hrsg., über. u. komm. von Mehmet Ölmez und Klaus Röhrborn.", Otto Harrassowitz, Wiesbaden , 2001
Ölmez M., "Türk Dilleri Giriş. Talat Tekin ile birlikte.", Yıldız Yayınları, İSTANBUL, 1999
Ölmez M., "W. Radloff’tan Gagauzca İki Nasrettin Hoca Fıkrası", Pertev Naili Boratav’a Armağan, Metin Turan, Ed., T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara, ss.197-204, 1998
Ölmez M., "“Tibet Buddhizmine Ait Eski Uygurca Bahşı Ögdisi”, Bahşı Ögdisi", in: Festschrift für Klaus Röhrborn anläßlich seines 60. Geburtstags / 60. Doğum Yılı Dolayısıyla Klaus Röhrborn Armağanı. , Olmez M, Laut J. P., Eds., simurg yayınları, istanbul, pp.261-293, 1998
Ölmez M., "“Şingko Şeli Tutung ve Eski Uygurcanın Sözvarlığına Katkıları”", Doğan Aksan Armağanı, İmer K, Subaşı Uzun L, Ed., Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakülte Kitabevi, Ankara, ss.107-110, 1998
Ölmez M., "“Kurzer Überblick über die Buddhistische-Übersetzungsliteratur in Alttürkisch (Eski Türkçe Budist Çeviri Edebiyatına Kısa Bir Bakış)”,", Çağdaş Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış: Nevin Önberk Armağanı, Mehmet Ölmez, Ed., Simurg Yayınları, Ankara, ss.225-256, 1997
Ölmez M., "“Über die Sanskrit- und Chinesisch-Kenntnisse der Uiguren”", in: Turfan, Khotan und Dunhuang. Vorträge der Tagung “Annemarie von Gabain und die Turfanforschung“, veranstaltet von der Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften in Berlin (9.-12.12.1994), R. E. Emmerick, W. Sundermann, I. Warnke u. P. Zieme, Eds., Akademie Verlag, Berlin, pp.245-253, 1996
Ölmez M., "Türkmence-Türkçe Sözlük. T. Tekin başkanlığında, Z. Ölmez, E. Ceylan, S. Eker ile birlikte.", TDAD 18, ANKARA, 1995
Ölmez M., "Türk Dilleri-Les Langues Turques. T. Tekin ile birlikte.", TDAD 20, ANKARA, 1995
Ölmez M., "Zühal Ölmez, “Türkçenin Diğer Türk Dil ve Lehçeleriyle Olan İlişkilerine Kısa bir Göz Atış” ", Uygulamalı Dilbilim Açısından Türkçenin Görünümü, Kollektif, Ed., Dil Derneği yayınları, Ankara, ss.28-41, 1994
Ölmez M., "“Türk Dillerinin Sözlükleri ve Türk Sözlükçülüğü”", Uygulamalı Dilbilim Açısından Türkçenin Görünümü, Kollektif, Ed., Dil Derneği yayınları, Ankara, ss.88-100, 1994
Ölmez M., "Altun Yaruk III. Kitap (= 5. Bölüm)", TDAD 1, ANKARA, 1991
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Ölmez M., "Soyurgal", İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı ,, vol.37, pp.388-389, 2009
Ölmez M., "Burkancı (Budist) ve Manici (Maniheist) Tu¨rk Edebî Çevreleri: Nesir", Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyat Tarihi,Atatürk Kültür Merkezi Yayını,, cilt.IV, ss.129-135, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi