İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Mustafa BUDAK
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Bölüm : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Ana Bilm Dalı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : -
E Posta Adresi : mustafa.budakistanbul.edu.tr | mubudak62gmail.com
Web Adresi :
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TARİH/YAKINÇAĞ TARİHİ, 1988-1993
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TARİH/GENEL TÜRK TARİHİ, 1985-1987
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH, 1981-1985
Yaptığı Tezler
Doktora, "1853-1856 Kırım Savaşı’nda Kafkas Cephesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH-YAKINÇAĞ TARİHİ Aralık, 1993.
Yüksek Lisans, "Osmanlı-Özbek Siyasî Münasebetleri (1510-1740)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH/GENEL TÜRK TARİHİ Ekim, 1987.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
FIRST CERTIFICATE , ANGLO-SCHOOL, 1991
Araştırma Alanları
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Siyasi Tarih
KAFKASYA
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Siyasal Akımlar ve Siyasal Düşünce Tarihi
Türk Siyasal Hayatı
Uluslararası Siyaset
Türk Dış Politikası
Tarih Eğitimi
Web Of Science Araştırma Alanları
History & Philosophy Of Science
Political Science
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ, 2015 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2001 - 2004
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 1999 - 2000
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 1994 - 1999
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 1987 - 1993
Mesleki ve İdari Deneyimler
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OSMANLI ARŞİVİ DAİRE BAŞKANLIĞI, , 17.05.2004 - 29.06.2015
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Budak M., "Kafkasya’nın Geleceğinde Türkiye-Azerbaycan İlişkileri", Yeni Türkiye Dergisi (Türk Dünyası Özel Sayısı) , ss.2647-2651, 2013
Budak M., "Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikasına Dair Türkçe Kaynak ve Araştırmalar (1923-1945)", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.II, pp.267-340, 2004 (Link)
Budak M., "Mondros Mütarekesi'nden Sonra Osmanlı 9.Ordusunun Kuzeybatı İran (Güney Azerbaycan)'ı Tahliyesi", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, vol.XVII, pp.603-631, 2001 (Link)
Budak M., "Mütareke Döneminde Bir Aydın-Halk İşbirliği: Kilis'in Türklüğü ve Osmanlı Hükümeti'ne Bağlılığı Hakkında Bir Muhtıra", İlmi Araştırmalar Dergisi, ss.67-75, 2000
Budak M., "I. Dünya Savaşı sonrası yeni uluslararası düzen kurma sürecinde Osmanlı Devleti'nin tavrı: Paris Barış Konferansı'na sunulan 23 Haziran 1919 tarihli muhtıra ", Divan İlmi Araştırmalar Dergisi, pp.191-215, 1999 (Link)
Budak M., "Hangi Misak-ı Millî", Yeni Türkiye Dergisi (75. Yıl Cumhuriyet Özel Sayısı), ss.253-260, 1998
Budak M., "Nuri Paşa’nın Kafkas İslâm Ordusu Hakkındaki Raporu", Kafkas Araştırmaları, ss.61-105, 1998
Budak M., "Kanguru Olayı: Kırım Savaşı’ndan Sonra Çerkezistan’a Silah ve Mühimmat Gönderilmesi", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi (Prof.Dr.Münir Aktepe’ye Armağan)., ss.477-516, 1997
Budak M., "Dünden Bugüne Çeçenistan", Yeni Türkiye Dergisi (Türk Dünyası Özel Sayısı), ss.2037-2061, 1997
Budak M., "Mondros Mütarekesi’nden Sonra İngilizlerin Batum’u İşgali", Kafkas Araştırmaları, ss.109-139, 1997
Budak M., "Modernleşme Açısından Atatürk'ün Osmanlı Tarihi ve Islahatlarını Eleştirisi", İlmi Araştırmalar Dergisi, cilt.IV, ss.55-66, 1997
Budak M., "Ankara İtilafnamesi Sürecinde Suriye Sınırı Üzerindeki Tartışmalar", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, vol.XIII, pp.397-425, 1997 (Link)
Budak M., "Mütareke Döneminde İtilaf Devletlerinin Müdahaleleri (30 Ekim 1918-15 Mayıs 1919)", İlmi Araştırmalar Dergisi, cilt.V, ss.81-105, 1997
Budak M., "Azerbaycan-Ermenistan İlişkilerinde Dağlık Karabağ Meselesi ve Türkiye’nin Politikası", Kafkas Araştırmaları, ss.109-139, 1996
Budak M., "Osmanlı-Özbek Siyasi Münasebetlerinin Başlaması", Avrasya Etüdleri, cilt.2, ss.79-85, 1996
Budak M., "TBMM Gizli Celse Zabıtlarına Göre Lozan Konferansı ve İskenderun Sancağı", İLMİ ARAŞTIRMALAR, ss.55-66, 1996
Budak M., "1853-1856 Kırım Harbi Başlarında Doğu Anadolu-Kafkas Cebhesi ve Şeyh Şamil", Kafkas Araştırmaları, ss.52-58, 1988
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Budak M., "Ermeni Meselesinin Anlaşılmasında Osmanlı Arşivlerinin Yeri ve Önemi", 19-20.Yüzyıllarda Türk-Ermeni İlişkileri-Kaynaşma-Ayrılık-Yeni Arayışlar Uluslararası Sempozyum, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-7 Ocak 2015, vol.2, pp.1165-1172
Budak M., "Lozan'ın Başarı Ölçütü: Misak-ı Milli mi Sevr mi?", Taraflarının Bakışıyla Lozan Uluslararası Sempozyum, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-10 Mayıs 2014, pp.259-280
Budak M., "Tehcir Öncesinde Doğu Anadolu'da Ermeni Katliamı (Kasım 1914- Mayıs 1915)", Azerbaycanlıların Soyqırımı Arşiv Senetlerinde I. Beynelhalq Konfransın Materialları, BAKÜ, AZERBAYCAN, 29-30 Mart 2013, pp.190-197
Budak M., "Birinci Dünya Savaşı Sonrası Yeni Dünya Düzeninin Kurulmasına Osmanlı Devleti'nin Bakışı", Medeniyetler ve Dünya Düzenleri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Mayıs 2006, pp.157-178
Budak M., "Bir İdeal OlarakMisak-ı Milli'nin İlanı ve Anlamı", Doğumunun 125. Yılında Mustafa Memal Atatürk Uluslararası Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 15-18 Mayıs 2006, pp.733-744
Budak M., "I. Dünya Savaşı Sonunda Doğu Anadolu ve Kafkasya'da Ermeni Eylemleri", İstanbul Üniversitesi Türk-Ermeni İlişkilerinde Yeni Yaklaşımlar Uluslararası Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-17 Mart 2006, pp.671-682
Budak M., "XIX-XX. Yüzyıllar Kafkasya Araştırmaları ve Osmanlı Arşivi", Uluslararası Türk Arşivleri Sempozyumu, İÇEL, TÜRKIYE, 17-19 Kasım 2006, pp.1-20
Budak M., "Modern Ortadoğu'nun Kurulması Sürecinde Musul Vilayeti", Milletlerarası Ortadoğu: Kaos Mu Düzen Mi ? Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 9-10 Ocak 2004, pp.111-142
Kitap ve Kitap Bölümleri
Budak M., "I. Dünya Savaşı Çalışmalarında Osmanlı Arşivi'nin Önemi", I.Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti, Ali Arslan-Mustafa Selçuk, Ed., Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.45-64, 2014
Budak M., "90. Yıldönümünde Son Osmanlı Meclis-i Meb'usânı ve Misak-ı Milli", Belgeler ve Fotoğraflarla Meclis-i Mebusan (1877-1920), Göncü, Cengiz; Karataş, Üzeyir; Karakullukçu, Rasim; Yılmaz, Sümeyra, Ed., TBMM Vakfı, İstanbul, ss.21-31, 2014
Budak M., "Birinci Dünya Savaşı'nda Ermenilerin Çetelerin Müslüman Kıyımları", Tarihi Gerçekler ve Bilimin Işığında Ermeni Sorunu, Bakar Bülent., Öztürk Necdet., Beyoğlu Süleyman, Ed., IQ Kültür – Sanat Yayıncılık, İstanbul, ss.109-128, 2007
Budak M., "Milli Bir Ukde: Musul Vilayeti Meselesi", Irak Dosyası, Ahmetbeyoğlu A.-Cengiz H., Başkan Yahya, Ed., Tarih ve Tabiat Vakfı (Tatav) Yayınları, İstanbul, ss.361-418, 2003
Budak M., "İdealden Gerçeğe Misak-ı Milli'den Lozan'a Dış Politika", Küre Yayınları, İSTANBUL, 2002
Budak M., "Russian Expansion in The Caucasus", in: The Turks, Güzel, Hasan Celal - Oğuz, C.Cem- Karatay, Osman, Eds., Yeni Türkiye Publication, ANKARA, pp.779-794, 2002
Budak M., "The Caucasus and The Ottaman Empire (16th-20th centuries)", in: The Great Ottoman Turkish Civilisation, GÜZEL, Hasan Celal, Eds., Yeni Türkiye Publications, ANKARA, pp.351-310, 2000
Budak M., "Kafkasya ve Osmanlı Devleti (XVI-XX.Yüzyıllar)", Osmanlı, Güzel, Hasan Celal, Ed., Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss.594-612, 1999
Diğer Yayınlar
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi